Plecy

Warianty Edukacji Zdalnej

HomeWarianty Edukacji Zdalnej

Świadczenie edukacyjnych usług zdalnych może przybierać różne formy, a ich różnorodność powoduje, że firmy szkoleniowe, które te usługi realizują, powinny mądrze adaptować standard do sposobu działalności. Zupełnie inaczej funkcjonuje firma szkoleniowa, która wzbogaca swoją działalność, realizując warsztaty zdalne, a inaczej firma, która produkuje e-szkolenia na zlecenie korporacji umieszczającej je na swojej platformie.

W książce i na tej stronie znajdziesz wskazówki, jak na opisywane wcześniej standardy wpływa specyfika dominującego wariantu i na co organizacje realizujące dany wariant mają zwrócić szczególną uwagę. Nie sugerujemy, by rezygnować ze standardów i wytycznych, o których nie piszemy przy wariancie, jednak może on zmienić priorytety realizacji wytycznych i czasami ich znaczenie. W efekcie dla niektórych firm niektóre standardy staną się kluczowe, a niektóre mniej istotne.

Przykładem może być firma szkoleniowa, która ogranicza swoją działalność cyfrową do realizacji warsztatów online dla klientów korporacyjnych. Może się okazać, że wytyczne dotyczące cyfrowego środowiska edukacyjnego (np. dostępność platformy e-learning) nie mają dla niej takiego znaczenia, bo nie mają takiej platformy, a usługi realizują na oprogramowaniu klienta. Jednak dla tej firmy z perspektywy dostępności kluczowe będzie takie przygotowanie trenerów, by prowadzili warsztaty w sposób dostępny. Zupełnie inaczej będzie wyglądała ta kwestia w organizacji, która sprzedaje na swojej platformie LMS szkolenia do samodzielnej realizacji, czyli bez udziału trenera.

Ostatnia uwaga dotyczy samej liczby i definiowania wariantów. W naszym opracowaniu jest ich 12 i zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nie wypełnia to całego spektrum możliwości. Zdarzyć się też na pewno, że definicja danego wariantu będzie się różniła w przypadku wielu firm. Innymi słowy: nawet coś tak powszechnego jak webinar może być różnie rozumiane w różnych organizacjach. Nie jest naszą ambicją definiowanie pojęć na nowo, jednak nie możemy dopuścić do semantycznych nieporozumień. Dlatego też każdy z wariantów został pokrótce opisany tak, jak my go rozumiemy i definiujemy.

Życie jest bogate. Często firmy z czasem stosują kilka wariantów usług, tworząc z nich bardziej złożone produkty. W takim przypadku warto poczytać komentarz dotyczący wszystkich stosowanych form i zaplanować jak najlepiej podejście do budowania standardu we własnej firmie.

WARIANTY:

Webinar

Webinar to forma szkolenia online, która odbywa się na żywo za pomocą platformy do wideokonferencji lub specjalistycznych narzędzi do prowadzenia webinariów.

Poznaj ten wariant »

Kurs kohortowy

Metoda uczenia nazywana kohortą to podejście edukacyjne, w którym grupa uczestników (czyli właśnie kohorta) rozpoczyna, kontynuuje i kończy program nauki wspólnie, w określonym czasie.

Poznaj ten wariant »

Szkolenie wideo

Dominującą formą wideoszkolenia, są materiały wideo, zwykle zawierające nagrania z udziałem jednego lub kilku trenerów. Występują też inne formy treści i aktywności.

Poznaj ten wariant »

Szkolenie mentorskie

Szkolenie mentorskie to wariant, w którym szczególny nacisk kładziony jest na rolę mentora – zarówno jako przewodnika i osobę dzielącą się wiedzą, jak i partnera w zadaniach wdrożeniowych wykonywanych przez uczestnika.

Poznaj ten wariant »

Microlearning

Microlearning to metoda edukacyjna polegająca na przekazywaniu wiedzy i umiejętności za pomocą krótkich, dobrze skoncentrowanych jednostek szkoleniowych do samodzielnej nauki.

Poznaj ten wariant »

Dripping content

Wariant polega na dostarczaniu w sposób periodyczny treści szkoleniowych i inspiracyjnych w postaci dosyłanych w określonych przedziałach czasu podkastów, biuletynów lub powiadomień.

Poznaj ten wariant »

STANDARDY:

Perspektywy:

ROLE:

WARIANTY:

Skip to content