Plecy

Tworzenie treści edukacyjnych

HomePerspektywa technicznaTworzenie treści edukacyjnych

Standard dotyczy kompleksowego podejścia do tworzenia treści edukacyjnych, obejmującego merytoryczną precyzję, techniczne i estetyczne standardy z uwzględnieniem spójnego systemu projektowania i korekty językowej służącym temu, by zapewnić jakość i zgodność materiałów na różnych platformach i urządzeniach.

Tworzenie treści edukacyjnych nie jest jedynie kwestią merytorycznej precyzji, ale także technicznej i estetycznej spójności. W firmie szkoleniowej materiały edukacyjne są często pierwszym kontaktem z marką, a ich jakość stanowi odbicie postrzeganego profesjonalizmu całej organizacji. Obejmuje to zarówno treści skierowane na zewnętrzne platformy edukacyjne, jak i te używane wewnętrznie dla szkoleń czy kursów.

W erze edukacji zdalnej niedociągnięcia w przygotowaniu treści są nie tylko zauważalne, ale też mają tendencję do utrwalania się w materiałach dostępnych online. Z tego względu kluczowe jest, aby każdy element od grafik i typografii po strukturę i organizację materiału był konsekwentny i zgodny z określonymi standardami. Organizacja powinna mieć wdrożony system projektowania (Design System), który ujednolica wygląd i prezentację treści w różnych formatach i na różnych platformach. To zapewnia nie tylko estetyczną konsystencję, ale również ułatwia interakcję i zrozumienie ze strony uczestników szkolenia.

Równie fundamentalne jest uwzględnienie korekty językowej w procesie tworzenia treści. To oznacza nie tylko poprawność gramatyczną i ortograficzną, ale również stylistyczną i kontekstową. Błędy językowe mogą odwrócić uwagę od meritum, ale też zaszkodzić reputacji firmy szkoleniowej.

Nie można również ignorować aspektu technicznego. Treści powinny być zgodne z aktualnymi standardami technologicznymi, aby były prawidłowo wyświetlane na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Tę kwestię ilustruje chociażby historyczny przykład wycofania standardu Flash przez Adobe, co miało drastyczne skutki dla dostępności i funkcjonalności wielu kursów online.

W sumie organizacja musi podchodzić do tworzenia treści edukacyjnych w sposób holistyczny, uwzględniając zarówno ich merytoryczną precyzję, jak i techniczne oraz estetyczne aspekty. System projektowania, korekta językowa i zgodność z technicznymi standardami nie są opcjonalne, ale niezbędne dla utrzymania wysokiej jakości i reputacji.

Stosuj opracowany Design System i odpowiadające mu szablony

Kontekst

Wytyczna podkreśla znaczenie posiadania spójnego, profesjonalnie opracowanego systemu projektowania w organizacji szkoleniowej. Design System funkcjonuje jako zbiór reguł i standardów wizualnych, które zapewniają jednolitość i jakość treści edukacyjnych, niezależnie od formatu czy platformy dostępu.

Działanie

Design System to znacznie więcej niż tylko zbiór estetycznych wytycznych; to strategiczne narzędzie służące do efektywnej komunikacji i zwiększania zaangażowania uczestników. Opracowany przez profesjonalistów w dziedzinie grafiki, system ten określa nie tylko wykorzystywane kroje czcionek, kolory i elementy graficzne, ale również hierarchię informacji, układ elementów na stronie i interakcje z użytkownikiem. To w sumie stwarza koherentne i angażujące doświadczenie edukacyjne.

Niezwykle ważne jest, aby Design System był spójny z ogólną misją i wizją firmy szkoleniowej. Na przykład dla organizacji specjalizującej się w szkoleniach prawniczych surowy i profesjonalny język wizualny będzie odpowiedniejszy niż żywe, krzykliwe barwy. Warto też, żeby szablony były opracowane z myślą o różnych formatach treści i różnorodności urządzeń, na których będą wyświetlane.

Nie można też zapominać, że opracowany system musi być elastyczny. Świat designu i technologii jest dynamiczny, a Design System powinien być zdolny do adaptacji i ewolucji, aby sprostać nowym wyzwaniom i oczekiwaniom.

Wskazówki praktyczne:

 1. Zatrudnij profesjonalistów do opracowania Design Systemu lub – jeśli to niemożliwe – wykorzystaj wysokiej jakości gotowe rozwiązania.
 2. Upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu są zaznajomieni z systemem i rozumieją jego zasady.
 3. Opracuj i zaktualizuj regularnie zestaw szablonów dla różnych rodzajów treści i formatów, uwzględniając ich kompatybilność z różnymi urządzeniami.
 4. Wykorzystaj analizy i dane zwrotne od użytkowników do ciągłego doskonalenia systemu.

Podsumowanie

Posiadanie dobrze opracowanego Design Systemu i odpowiadających mu szablonów jest oznaką profesjonalizmu i ważnym elementem w tworzeniu efektywnych, angażujących i skalowalnych treści edukacyjnych. Zapewnia to spójność wizualną i funkcjonalną, ułatwiając zarówno proces twórczy, jak i odbiór materiałów przez uczestników.

Uwzględnij w procesie przygotowania treści korektę językową

Kontekst

Wytyczna podkreśla imperatyw jakościowy w tworzeniu materiałów edukacyjnych. Choć technologia oferuje różne narzędzia do korekty językowej, nic nie zastąpi uwagi i kompetencji ludzkiego eksperta. Korekta językowa to nie tylko eliminacja błędów ortograficznych i gramatycznych; to też dostosowanie języka do odbiorcy i kontekstu edukacyjnego, co z kolei wpływa na skuteczność i odbiór materiału szkoleniowego.

Działanie

Nie można lekceważyć roli korekty językowej w procesie tworzenia treści edukacyjnych. W rzeczywistości zawodowo przeprowadzona korekta językowa nie tylko eliminuje błędy, ale także podnosi jakość tekstu przez ujednolicenie języka, stylu i tonu. Taka spójność jest kluczowa dla zachowania profesjonalizmu i dla skuteczności przekazu. Pomimo dostępności narzędzi komputerowych do korekty tekstu, takich jak wbudowane edytory czy specjalistyczne aplikacje, one nie są w stanie pełnić funkcji arbitra w subtelnych kwestiach językowych czy stylistycznych. Na przykład narzędzia te rzadko są w stanie skorygować użycie żargonu branżowego, który może być niezrozumiały dla osób spoza danej dziedziny.

Ponadto zaawansowane aspekty korekty językowej, takie jak struktura i spójność argumentacji, są poza zasięgiem algorytmów. Istnieje też ryzyko, że automatyczne narzędzia, choć użyteczne, mogą wprowadzić błędy, jeśli są źle zrozumiane lub nieprawidłowo użyte. Dlatego, dla pełnej efektywności, korekta językowa powinna być wieloetapowym procesem, w którym technologia jest tylko jednym z narzędzi, a kluczową rolę odgrywa człowiek.

Wskazówki praktyczne:

 1. Zatrudnij doświadczonego korektora językowego, który zna specyfikę dziedziny oraz język i ton, który organizacja chce utrzymać w swoich materiałach.
 2. Wykorzystuj narzędzia do automatycznej korekty jako pierwszy etap procesu, ale nie polegaj na nich w 100%.
 3. Ustal procedury i standardy dla korekty językowej, takie jak etapy przeglądu i zatwierdzenia, i upewnij się, że są one znane całemu zespołowi i przezeń zrozumiane.
 4. Regularnie aktualizuj i szkol zespół z najnowszych praktyk oraz narzędzi dostępnych na rynku.

Podsumowanie

Korekta językowa jest nieodłącznym elementem procesu tworzenia treści edukacyjnych i nie można jej traktować jako opcji, ale jako obowiązek. Jest to działanie wielowymiarowe, które nie tylko zwiększa jakość merytoryczną, ale również wpływa na percepcję profesjonalizmu i autorytetu firmy szkoleniowej. Automatyczne narzędzia są pomocne, ale niezastąpione są ludzka ekspertyza i uwaga poświęcona detalom.

Produkuj i publikuj materiały, utrzymując standardy techniczne zapewniające prawidłowe wyświetlanie

Kontekst

Wytyczna akcentuje wagę skrupulatnego dostosowania treści edukacyjnych do technicznych standardów i praktyk. Jest to kluczowe dla zapewnienia, że materiały są dostępne i wyświetlane prawidłowo na różnych platformach i urządzeniach, co z kolei wpływa na jakość doświadczenia użytkownika i skuteczność edukacyjną.

Działanie

Przestrzeganie standardów technicznych w produkcji i publikacji materiałów edukacyjnych jest więcej niż tylko spełnieniem minimalnych wymogów. Stanowi to podstawę dla osiągnięcia spójności i dostępności treści na szeroką skalę. Troska o standardy takie jak SCORM czy xAPI nie tylko umożliwia śledzenie i raportowanie, ale także wpływa na to, jak treści są konsumowane i interpretowane przez użytkowników. Nie jest to wyłącznie kwestia zgodności, ale także jakości i profesjonalizmu.

Z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń i formatów wyświetlania każdy aspekt materiału – od tekstu po elementy multimedialne – musi być zaprojektowany z uwzględnieniem tego, jak będzie wyglądał w różnych kontekstach. Na przykład zastosowanie twardej spacji w tekście może prewencyjnie eliminować problem zawieszek, co znacząco wpływa na czytelność i estetykę tekstu. Podobnie, ilustracje i inne elementy graficzne muszą być dostosowane tak, by były czytelne i efektywne niezależnie od rozmiaru i rodzaju ekranu.

Dopracowanie techniczne materiałów to również rozważenie, czy istniejące elementy graficzne są wystarczającej jakości, czy też wymagają modyfikacji lub nawet przerysowania. Niewłaściwa jakość grafik może zniechęcić użytkownika i zaszkodzić odbiorowi treści, co obniża ogólną skuteczność programu szkoleniowego.

Wskazówki praktyczne:

 1. Zatrudnij lub przeszkol personel odpowiedzialny za publikację w najnowszych standardach i praktykach technicznych.
 2. Wykorzystaj narzędzia do testowania wydajności i kompatybilności na różnych urządzeniach i przeglądarkach.
 3. Ustal standardy dla wszystkich elementów treści: tekstów, ilustracji, filmów i dźwięków, a także upewnij się, że są one przestrzegane.
 4. Planuj regularne audyty techniczne treści, aby zapewnić, że są one nadal zgodne z najnowszymi standardami i najlepszymi praktykami.

Podsumowanie

Dbałość o standardy techniczne w produkcji i publikacji materiałów edukacyjnych jest nie tylko wymogiem, ale i wyznacznikiem jakości. Staranne planowanie i wdrożenie technicznych najlepszych praktyk wpływają na spójność, dostępność i ostatecznie na skuteczność edukacyjną materiałów. To również świadczy o profesjonalizmie organizacji, co jest atutem w relacjach z klientami i partnerami.

Informuj klientów i podwykonawców o stosowanych standardach

Kontekst

Wytyczna podkreśla znaczenie przejrzystości i komunikacji w kontekście ustalania technicznych i jakościowych standardów. Obejmuje to nie tylko klientów, dla których treści są tworzone, ale także podwykonawców, którzy są częścią procesu produkcyjnego. Jasność w tych aspektach jest kluczowa dla zapewnienia efektywności, zgodności i jakości ostatecznego produktu.

Działanie

Klarowna komunikacja o stosowanych standardach stanowi integralną część zarządzania projektami, zwłaszcza w dziedzinie edukacji. Jest to krytyczne w fazie wstępnej, gdzie klient i dostawca ustalają oczekiwania i specyfikacje. Odnosi się to do wszystkich elementów – od formatów plików po konkretne parametry techniczne, takie jak rozdzielczość grafik czy użycie określonych metadanych. Zastosowanie tego podejścia eliminuje ryzyko błędów, nieporozumień i kosztownych poprawek na późniejszym etapie.

Podwykonawcy również powinni być dokładnie poinformowani o oczekiwaniach i standardach. W rzeczywistości transparentność w tym zakresie może prowadzić do synergii, w której ramach doświadczenie i wiedza podwykonawców przyczyniają się do optymalizacji procesów i lepszej jakości końcowego produktu. Na przykład grafik może sugerować alternatywne formaty ilustracji, które będą bardziej efektywne w różnych kontekstach edukacyjnych, pod warunkiem że są z nim jasno omówione cele i standardy projektu.

W kontekście negocjacji z podwykonawcami starania o uzyskanie jak najszerszego zakresu plików są korzystne dla obu stron. Dla podwykonawcy takie uściślenie jest prostą modyfikacją, która nie wymaga dodatkowego wysiłku, podczas gdy dla organizacji szkoleniowej oznacza to znaczną elastyczność w wykorzystaniu materiałów w różnych aspektach programu.

Wskazówki praktyczne:

 1. Opracuj standardowy zestaw specyfikacji technicznych i jakościowych, który będzie komunikowany wszystkim klientom i podwykonawcom.
 2. Zintegruj klauzule dotyczące standardów i specyfikacji w umowach i kontraktach.
 3. W trakcie negocjacji dąż do uzyskania szerokiego zakresu formatów i licencji, które umożliwiają wielokrotne wykorzystanie materiałów.
 4. Zorganizuj regularne spotkania z podwykonawcami i klientami w celu aktualizacji i sprawdzenia, czy wszyscy są na bieżąco z obowiązującymi standardami.

Podsumowanie

Transparentność i komunikacja w zakresie stosowanych standardów są kluczowe dla zapewnienia spójności i jakości w edukacyjnych projektach. Nie tylko minimalizują one ryzyko błędów i nieporozumień, ale także otwierają drzwi do efektywniejszej współpracy i optymalizacji procesów. Dlatego jasna i otwarta komunikacja z klientami i podwykonawcami stanowi znaczący atut w zarządzaniu projektami edukacyjnymi.

Skip to content