Plecy

Projektowanie treści

HomePerspektywa metodycznaProjektowanie treści

Standard dotyczy tego, jak organizacja projektuje treści szkoleniowe w sposób zapewniający ich czytelność, zrozumiałość, skuteczność i atrakcyjność.

Standard koncentruje się na kluczowych aspektach tworzenia materiałów edukacyjnych, które są czytelne, zrozumiałe, efektywne i estetycznie atrakcyjne. Nie chodzi tu jedynie o formę procesu dydaktycznego, ale przede wszystkim o treść, którą ma przekazać organizacja. Zastosowanie tego standardu wykracza poza proste zapisy i wprowadza w życie zasady zarówno werbalne, jak i wizualne.

Projektowanie treści zaczyna się od etapu napisania i redakcji tekstów, które mogą stanowić bazę różnych form komunikacji, takich jak scenariusze lekcji, artykuły, posty blogowe, podcasty czy materiały wideo oraz interaktywne. Wybór formy tekstu jest kwestią strategiczną: czy to będzie ciągły tekst z podziałem na akapity, czy może forma bardziej uporządkowana z użyciem śródtytułów i punktorów. Równie istotnym elementem jest forma ilustracji przekazu. Wybór pomiędzy schematami, infografikami, animacjami czy innymi formami wizualizacji danych zależy od celów edukacyjnych i oczekiwań odbiorców.

Różnorodność form jest nie tylko możliwością, ale i wyzwaniem. Możemy na przykład prezentować treść w formie tekstowej, tabeli, schematu czy infografiki. Każda z tych form ma swoje unikalne zalety i ograniczenia w kontekście efektywności dydaktycznej. Wybór odpowiedniej formy ma kluczowe znaczenie dla jakości szkolenia i odczuć uczestników. Pomaga w tym przyjęcie pewnych konwencji komunikacyjnych i graficznych. Zwracanie się do uczestników w określony sposób, ujednolicenie terminologii oraz konsekwentne stosowanie kolorystyki i stylu graficznego to elementy, które znacząco wpływają na spójność i profesjonalizm produktu edukacyjnego.

Aby ułatwić zachowanie spójności graficznej, szczególnie gdy w tworzeniu materiałów uczestniczy kilka osób, warto korzystać ze standardowych szablonów. Mogą to być szablony stworzone specjalnie dla danej organizacji lub zakupione z zewnętrznych repozytoriów. Szablony te ułatwiają utrzymanie jednolitego wyglądu i są kluczowym narzędziem w realizacji standardu „Projektowanie treści”.

Zastosowanie tego standardu to nie tylko kwestia estetyki czy zrozumiałości. To strategiczny element budowania wartości edukacyjnej, który wpływa na jakość i efektywność procesu dydaktycznego. Skuteczne projektowanie treści może stanowić różnicę pomiędzy sukcesem a porażką edukacyjną, wpływając na poziom zaangażowania, zrozumienie i przyswojenie wiedzy przez uczestników.

Konstruuj treści edukacyjne z uwzględnieniem hierarchii ich istotności

Kontekst

Konstrukcja treści edukacyjnych wymaga precyzyjnego zrozumienia i ukierunkowania hierarchii istotności materiału. Odpowiednie wyróżnienie i proporcjonalność elementów istotnych są kluczowe dla efektywności procesu nauczania i jakości doświadczenia edukacyjnego. Takie podejście zwiększa angażowanie i zrozumienie ze strony uczestników. W tym kontekście walidacyjne elementy szkolenia, takie jak quizy czy zadania, powinny służyć jako odzwierciedlenie najważniejszych aspektów materiału, a nie jedynie jako narzędzia pomiaru.

Działanie

Praktyka konstruowania treści edukacyjnych na podstawie ich hierarchii istotności odzwierciedla fundamentalne zasady pedagogiki i dydaktyki. Przez odpowiednie wyróżnienia graficzne, podziały na akapity, śródtytuły czy wyróżnienia tekstowe można zaznaczyć, które elementy materiału są kluczowe dla zrozumienia danego zagadnienia i które niosą największą wartość edukacyjną. Taka hierarchia jest także istotna w kontekście dostosowania materiałów do różnych form przekazu – od materiałów pisanych przez prezentacje aż po materiały wideo czy interaktywne.

Ważną rolę odgrywają tutaj także walidacyjne elementy szkolenia. Zadania, quizy czy wyzwania są nie tylko formą pomiaru, ale także komunikatu dla uczestnika o tym, co jest istotne. Jest to również sposób na zweryfikowanie czy odbiorca zrozumiał i przyswoił najważniejsze elementy materiału. W tym kontekście niewłaściwie dobrany zakres pytań lub zadań może wprowadzić uczestników w błąd, koncentrując ich uwagę na elementach mało istotnych, co jest częstym błędem w praktyce edukacyjnej.

Wskazówki praktyczne

 1. Kluczowe punkty: zdefiniuj kluczowe punkty materiału i zaznacz je w sposób graficzny czy tekstowy, aby uczestnik od razu zrozumiał, co jest najważniejsze.
 2. Właściwe pytania: w walidacyjnych elementach szkolenia, takich jak quizy czy zadania, koncentruj się na pytaniach dotyczących kluczowych aspektów materiału. Unikaj pytań dotyczących detali, które są mało istotne dla ogólnego zrozumienia tematu.
 3. Analiza postępów: zastosuj narzędzia analityczne do śledzenia, które elementy materiału uczestnicy najczęściej oznaczają jako ważne, co pomoże w dalszej optymalizacji treści.
 4. Konsekwentne projektowanie: zadbaj o konsekwencję w hierarchii istotności na różnych poziomach i formach materiałów – od pojedynczych lekcji po całe kursy czy programy szkoleniowe.

Podsumowanie

Stworzenie efektywnych i angażujących treści edukacyjnych wymaga zastosowania dobrze przemyślanej hierarchii istotności. Jest to krytyczny element w konstrukcji materiału szkoleniowego, który wpływa na jego skuteczność i jakość. Właściwie dobrane i zaprojektowane walidacyjne elementy szkolenia, takie jak quizy i zadania, odzwierciedlają te priorytety i umożliwiają uczestnikom skupienie się na najważniejszych elementach materiału.

Świadomie wykorzystuj formy podawcze i aktywne

Kontekst

Istnieje rosnąca potrzeba zastosowania świadomej dydaktyki w kontekście form podawczych i aktywnych w edukacji i szkoleniach. Stosowanie tych form wpływa na skuteczność i jakość procesu nauczania. Dlatego istotne jest, aby trenerzy i osoby odpowiedzialne za szkolenia nie tylko znały różnice między formami podawczymi a aktywnymi, ale także umiejętnie je wykorzystywały.

Działanie

Określenie „formy podawcze” zazwyczaj odnosi się do metod nauczania, w których główną rolę odgrywa trener lub materiał edukacyjny, takie jak wykłady, artykuły czy filmy instruktażowe. Z drugiej strony „formy aktywne” to te, które angażują uczestnika w sposób bardziej bezpośredni, zwykle przez interakcje, zadania czy ćwiczenia. Ważne jest jednak, aby nie sprowadzać tej różnicy do prostego podziału, bo nawet forma podawcza może stać się „aktywna”, jeżeli zostanie zaprojektowana w sposób, który angażuje uczestnika w głębokie przemyślenia, analizy czy dyskusje.

Obecne technologie edukacyjne znacząco ułatwiają wprowadzenie form aktywnych do przestrzeni cyfrowej. Obejmuje to narzędzia do pracy grupowej, współdzielonych zasobów czy też platform do realizacji zadań z opcją indywidualnej informacji zwrotnej. Niemniej jednak, aby efektywnie korzystać z tych narzędzi, kluczowe jest ich świadome zastosowanie zamiast prostego „wklejenia” do istniejącego schematu szkolenia. Oznacza to, że wybór między formą podawczą a aktywną powinien być wynikiem głębokiej analizy potrzeb edukacyjnych, celów szkolenia i charakterystyki grupy docelowej.

Wskazówki praktyczne

 1. Identyfikacja form: zidentyfikuj najważniejsze elementy materiału i zastanów się, jak można by je zamienić na formy aktywne, takie jak zadania czy ćwiczenia.
 2. Narzędzia aktywizacji: wprowadź narzędzia, które ułatwiają realizację form aktywnych w przestrzeni cyfrowej, ale zrób to w sposób przemyślany, uwzględniając specyfikę grupy i celów szkolenia.
 3. Feedback: w miarę możliwości wdróż technologie, które umożliwiają indywidualną informację zwrotną. Jest to kluczowe dla efektywnego stosowania form aktywnych.
 4. Mieszanie form: jeśli zdecydujesz się na użycie form podawczych, postaraj się je „ożywić” poprzez elementy interaktywne, jak choćby pytania retoryczne, quizy czy dyskusje, które mogą być równie angażujące.

Podsumowanie

Świadome wykorzystanie form podawczych i aktywnych w procesie nauczania stanowi fundamentalny element skutecznej dydaktyki. Wybór między nimi powinien być wynikiem świadomej analizy, a nie przypadkowym działaniem. Wprowadzenie form aktywnych, zwłaszcza w kontekście cyfrowym, wymaga nie tylko znajomości narzędzi, ale również głębokiego zrozumienia pedagogiki i specyfiki danej grupy uczestników.

Przygotowuj treści w sposób ułatwiający przyswojenie i zapamiętanie

Kontekst

Wytyczna ta jest zorientowana na konieczność wykorzystania zróżnicowanych strategii dydaktycznych, które przekładają się na zwiększenie zapamiętywalności treści przez uczestników. Osiągnięcie tego celu wymaga zastosowania technik wyróżniania, powtarzania, użycia metafor oraz wizualizacji, a także aktywizujących elementów i form walidacji.

Działanie

Opracowanie treści, które są jednocześnie przyswajalne i łatwo zapamiętywane, to wyzwanie, które niejednokrotnie stanowi istotę rzeczy w edukacji i szkoleniach. Treści nie mogą być jedynie interesujące, lecz także muszą zostać tak skonstruowane, aby angażować różne kanały przyswojenia informacji przez osobę uczącą się. Określenie hierarchii zapamiętywalności to fundament, na którym można zbudować całą strukturę dydaktyczną.

Należy zwrócić uwagę na rozwinięcie możliwości wyróżniania i powtarzania kluczowych informacji nie tylko przez grafikę, ale i poprzez zaprojektowanie specjalnych etapów szkolenia poświęconych tym celom. Wprowadzenie metafor czy porównań również może służyć jako narzędzie kognitywne, ułatwiające zapamiętanie przez relację do już istniejących schematów wiedzy. W tym kontekście warto również spojrzeć na infografiki i schematy jako nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale skonstruowane w taki sposób, aby służyć jako wsparcie dla zagadnień trudniejszych do przyswojenia.

Warto tu również zwrócić uwagę na zastosowanie technik gamifikacji, jak quizy i testy, nie jako dodatku, ale jako integralnego elementu procesu dydaktycznego, zaplanowanego tak, aby wzmacniać proces zapamiętywania. Treści z quizów i testów powinny być wynikiem ścisłego przemyślenia tego, co naprawdę jest kluczowe i co warto utrwalić w pamięci uczestnika.

Wskazówki praktyczne

 1. Priorytety: w trakcie projektowania kursu czy szkolenia już na etapie selekcji treści ustal priorytety w kontekście zapamiętywalności. Nie wszystko ma przecież takie samo znaczenie.
 2. Różnorodność prezentacji: wykorzystaj różnorodne formy wyróżniania, takie jak pogrubienie, kolor czy specjalne ramki dla fragmentów kluczowych. Najlepiej, jeśli formy te będą w miarę uniwersalne i łatwe do odwzorowania w różnych formach, np. pogrubienie działa tak samo w dokumentach tekstowych jak na stronach internetowych i na platformach LMS.
 3. Gamifikacja: wprowadź elementy gamifikacji, takie jak quizy czy zadania ściśle związane z treściami, które mają być zapamiętane. Gamifikacja nie jest jednak rozwiązaniem samym w sobie i jako taktyka musi pasować do całości projektu.
 4. Aktywizuj różnorodnie: zastosuj różne formy aktywności, jak zadania praktyczne czy dyskusje, w których uczestnicy mogą wykorzystać i utrwalić wiedzę.
 5. Skup się na najważniejszym: konstruuj testy i quizy tak, aby były one narzędziami sprawdzającymi tylko treści kluczowe z punktu widzenia celów szkolenia.

Podsumowanie

Opracowanie treści w sposób, który ułatwia ich przyswojenie i zapamiętanie, to nie tylko wyzwanie, ale i konieczność w profesjonalnej edukacji i szkoleniach. Nie jest to zadanie proste i wymaga świadomego podejścia na różnych etapach tworzenia programu. Stąd ważne jest użycie zróżnicowanych i przemyślanych strategii dydaktycznych, które nie tylko uprzyjemnią proces nauczania, ale przede wszystkim uczynią go efektywnym.

Formułuj treści w jednolitym, prostym i atrakcyjnym języku

Kontekst

Efektywność szkolenia zależy w dużym stopniu od języka, w jakim są przekazywane kluczowe informacje. Język powinien być jednolity, prosty i atrakcyjny dla uczestników, aby umożliwić łatwe przyswojenie wiedzy. Wytyczna ta zwraca uwagę na różne aspekty języka, takie jak prostota, atrakcyjność i jednolitość, ale również na wprowadzenie jasnych konwencji językowych w ramach danego programu szkoleniowego.

Działanie

Język, w którym są formułowane treści szkoleniowe, stanowi niewidzialną, ale kluczową ramę, która wpływa na jakość i efektywność całego procesu edukacyjnego. Prostota w komunikacji nie jest jedynie stylistycznym zabiegiem. Jest ona niezbędna do zapewnienia, że treść jest przyswajana przez szeroką gamę uczestników, niezależnie od ich poziomu zaawansowania czy specjalizacji. Krótkie zdania i brak zbędnych ozdobników językowych to elementy, które zwiększają czytelność i zrozumiałość tekstu.

Atrakcyjność tekstu również nie jest aspektem, który można zlekceważyć. Wykorzystanie różnych elementów takich jak anegdoty, pytania retoryczne czy przypisy wyjaśniające może uczynić tekst bardziej żywym i angażującym. Jednolity styl językowy wprowadza spójność w całym materiale szkoleniowym. Warto zauważyć, że jednolitość nie wyklucza świadomego i celowego złamania konwencji, na przykład w przypadku scenek wideo, które mają odmienny ton i cel.

Konwencje językowe są często niedocenianym elementem w procesie tworzenia materiałów szkoleniowych. Posiadanie jasnych wytycznych językowych, komunikowanych wszystkim twórcom treści, może znacząco usprawnić proces redakcyjny i zapewnić spójność stylistyczną. Warto tu podkreślić, że problemem bywają również treści wtórne, takie jak komunikaty czy informacje zwrotne w quizach, które również powinny podlegać tym samym regułom językowym.

Wskazówki praktyczne

 1. Wytyczne: przed rozpoczęciem tworzenia materiałów określ i dokumentuj jasne wytyczne językowe dla twórców treści.
 2. Weryfikacja za pomocą narzędzi: używaj narzędzi do sprawdzania czytelności tekstu, jak Jasnopis czy Logios, aby mieć obiektywną miarę prostoty i zrozumiałości.
 3. Weryfikacja własna: wdrożenie procesu recenzji, gdzie treści są czytane na głos, może również pomóc w ocenie ich jakości.
 4. Redakcja: nie zapomnij o treściach wtórnych, takich jak komunikaty i informacje zwrotne; one również są częścią doświadczenia uczestnika i powinny być spójne językowo.

Podsumowanie

Język jest kluczowym elementem w procesie szkoleniowym, wpływającym na efektywność i jakość przekazu. Wytyczna ta podkreśla znaczenie prostoty, atrakcyjności i jednolitości języka, ale również wprowadzenie jasnych konwencji językowych. Takie podejście zapewnia spójność, zrozumiałość i atrakcyjność treści, co w konsekwencji przekłada się na wyższą efektywność.

Dziel treści na fragmenty o odpowiedniej długości

Kontekst

Istnieje wiele argumentów, z różnych dziedzin od psychologii po marketing, sugerujących, że odpowiednie dawkowanie informacji może znacząco wpłynąć na jakość i efektywność procesu edukacyjnego. Ostateczny cel polega na osiągnięciu równowagi, która uwzględnia logikę procesu dydaktycznego, realia użytkownika i potrzebę „oddechu” w procesie szkoleniowym.

Działanie

Niewątpliwie jednym z najważniejszych aspektów dostosowywania treści jest jego strukturalna logika. Każdy fragment treści szkoleniowej, czy to lekcja, moduł, czy pojedynczy film, powinien być autonomiczną jednostką wiedzy, która prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu dydaktycznego. Zastosowanie zasady „jeden cel dydaktyczny – jeden zasób” pozwala na znaczącą klarowność i zwięzłość przekazu. Daje to również uczestnikom poczucie postępu i osiągnięcia drobnego choćby sukcesu po zakończeniu każdego fragmentu.

Równie ważne są realia użytkownika. Ustalenie „kawałków” treści, które są zgodne z trybem życia i zwyczajami uczestników, jest kluczowe dla utrzymania ich uwagi i zaangażowania. Na przykład dostosowanie długości podkastów do średniego czasu przemieszczania się komunikacją publiczną może zwiększyć prawdopodobieństwo, że zostaną one wysłuchane w całości.

Jednym z najczęściej pomijanych, ale niezwykle istotnych aspektów jest wprowadzenie naturalnych przerw w procesie edukacyjnym. Pauzy te, czy to między modułami, czy wewnątrz nich, umożliwiają refleksję, przemyślenie i konsolidację wiedzy. Nie można tego lekceważyć, zwłaszcza w kontekście zdalnych i zautomatyzowanych form szkolenia, które z reguły nie oferują naturalnych przerw jak te w tradycyjnym nauczaniu.

Wskazówki praktyczne

 1. Cele cząstkowe a treści: podczas projektowania kursu wyznacz jasne cele dydaktyczne i przypisz je do konkretnych „kawałków” treści. Upewnij się, że każdy fragment jest autonomiczną jednostką wiedzy.
 2. Analiza grupy docelowej: wykonaj analizę użytkowników, aby zrozumieć, w jakich warunkach i jakim tempie przyswajają oni treści. Dostosuj do tego długość i format materiałów.
 3. Odpoczynek: wprowadź naturalne przerwy i interwały czasowe, które będą sprzyjały refleksji i konsolidacji wiedzy. Może to być krótki quiz po zakończeniu modułu lub zachęta do krótkiej dyskusji na forum.

Podsumowanie

Dzielenie treści na odpowiednio zaprojektowane fragmenty jest kluczowe dla efektywności i jakości procesu szkoleniowego. Wyważenie między logiką dydaktyczną, realiami użytkownika i potrzebą oddechu w edukacji pozwala na stworzenie kursów, które są nie tylko atrakcyjne, ale również znacząco zwiększają efektywność procesu nauczania.

Twórz treści re-używalne, umożliwiające efektywne wykorzystanie w wielu projektach

Kontekst

Re-używalność treści szkoleniowych to optymalizacja procesów twórczych przez projektowanie treści, które można łatwo adaptować i wdrażać w różnych kontekstach. Jest to praktyka korzystna zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym.

Działanie

Re-używalność treści nie jest wskaźnikiem, który można bezpośrednio odnieść do jakiegokolwiek konkretnego klienta czy programu szkoleniowego, ale jest ona wskaźnikiem efektywności i skuteczności strategii edukacyjnej. Gdy firma szkoleniowa stawia na re-używalność, tworzy mechanizm skalowania swoich usług, minimalizując jednocześnie nakłady potrzebne na kolejne projekty. Na przykład, jeśli zasoby zostały zainwestowane w tworzenie wysokiej jakości filmu instruktażowego, celowe jest, aby został on zaprojektowany w taki sposób, żeby mógł być używany w różnych kontekstach szkoleniowych, jeżeli z punktu widzenia własności intelektualnej jest to możliwe.

Projektowanie re-używalnych treści jest jednak bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać. To nie tylko kwestia unikania odniesień do konkretnego projektu czy kontekstu. Kluczowe jest również zrozumienie, że różne moduły szkoleniowe mogą mieć różne wymagania. Dlatego warto już na etapie tworzenia rozdzielić „jądro” materiału, który będzie stale re-używany, od elementów specyficznych dla danego szkolenia. Ten podział może nastąpić zarówno na poziomie zawartości merytorycznej, jak i metodycznej. Na przykład omówienie podstawowych zasad zarządzania projektami może być ujęte w sposób uniwersalny, podczas gdy case studies czy zadania praktyczne mogą być dostosowane do specyfiki danego projektu.

Wskazówki praktyczne

 1. Identyfikacja składników: zidentyfikuj elementy „jądra” treści, które są uniwersalne i będą re-używane w różnych programach szkoleniowych. Ustal zasady ich tworzenia i formatowania.
 2. Analiza możliwości: podczas tworzenia nowego materiału zweryfikuj, czy już istniejące zasoby mogą być wykorzystane lub zaktualizowane, zamiast tworzyć nowe od podstaw.
 3. Wspieraj się technologią: wykorzystaj narzędzia, które umożliwiają łatwą modyfikację i aktualizację treści. To może być na przykład system zarządzania treścią (CMS) z możliwością łatwego dodawania lub usuwania modułów.

Podsumowanie

Tworzenie re-używalnych treści szkoleniowych to nie tylko efektywna praktyka zarządzania zasobami, ale również strategia, która umożliwia elastyczność i adaptacyjność w różnorodnych kontekstach edukacyjnych. Poprzez inteligentne projektowanie i zarządzanie treściami firmy szkoleniowe mogą znacząco zwiększyć swój zasięg i wpływ, jednocześnie minimalizując koszty i zasoby potrzebne do wdrażania nowych programów szkoleniowych.

Skip to content