Plecy

Projektowanie procesu rozwojowego

HomePerspektywa metodycznaProjektowanie procesu rozwojowego

Standard dotyczy kompleksowego projektowania programów szkoleniowo-rozwojowych w edukacji cyfrowej, uwzględniając różnorodność trybów dydaktycznych, zaangażowanie uczestników i adaptacyjność w kontekście realnych potrzeb zmian.

Projektowanie skutecznych programów szkoleniowo-rozwojowych w dobie edukacji cyfrowej stanowi wyzwanie pełne potencjału i złożoności. U podstaw tego procesu leży konieczność zrozumienia, że edukacja nie jest jednolitą, statyczną strukturą, ale dynamiczną kombinacją różnorodnych doświadczeń edukacyjnych, często określanych w literaturze jako „Learning Experiences”. Warto w tym kontekście odwołać się do pracy Jacka Jakubowskiego, autora książki „Sytuacja Edukacyjna”, który wskazuje na znaczenie sytuacyjności w procesie uczenia się.

W edukacji cyfrowej kluczowe jest świadome wykorzystanie różnych trybów i form dydaktycznych, które można zgrupować w trzech podstawowych kategoriach: tryb synchroniczny, tryb asynchroniczny i tryb samodzielnej nauki. Każdy z nich ma swoje unikatowe cechy, wady i zalety, które można z sukcesem łączyć w celu osiągnięcia zoptymalizowanego efektu edukacyjnego. Należy jednak zwrócić uwagę na koszty, które mogą się różnić w zależności od wybranej metody. Na przykład metody synchroniczne zwykle generują większe koszty przy liczniejszej grupie uczestników, podczas gdy metody samodzielnej nauki wymagają początkowej inwestycji, ale są później relatywnie tanie w utrzymaniu.

Równie istotne jest precyzyjne dopasowanie formy dydaktycznej do celów edukacyjnych. Wybór odpowiedniej formy ma bezpośredni wpływ na efektywność procesu uczenia się. Należy również zwrócić uwagę na aspekt techniczny implementacji różnych form edukacyjnych. Na przykład storytelling może być technicznie zrealizowany jako tekst, ilustracja czy film.

Zaangażowanie uczestnika jest jednym z kluczowych wyzwań w edukacji cyfrowej. Wysoka jakość dydaktyczna, atrakcyjne formy graficzne i jasne, zrozumiałe treści mogą znacząco wpłynąć na poziom zaangażowania. Formy aktywne, takie jak zadawanie pytań czy interaktywne zadania zwiększają możliwość głębokiego zrozumienia i retencji materiału.

Konstrukcja programu edukacyjnego powinna być zorientowana na logiczność i przejrzystość, uwzględniając świadome uczestnictwo dorosłych w procesie rozwojowym. Ponadto integracja takich mechanizmów gamifikacji jak poziomy, punkty czy odznaki może służyć budowaniu świadomości postępu i motywacji.

Ostatecznym celem jest projektowanie zorientowane na zmianę. Można korzystać z metodyk takich jak opisana przez Cathie Moore w książce „Map It – the Hands-on Guide to Strategic Training Design”, która sugeruje zadawanie pytań o oczekiwania i przeszkody w kontekście realnych zmian. Nie zapominajmy, że edukacja cyfrowa daje możliwości wsparcia uczestników nie tylko w trakcie szkolenia, ale również po jego zakończeniu. Warto zatem uwzględnić te aspekty w kompleksowym procesie projektowania szkoleniowego, by maksymalnie wykorzystać potencjał współczesnych narzędzi edukacyjnych.

Projektuj usługi ze świadomym doborem form adekwatnych do efektywnej realizacji celów

Kontekst

Pierwsza wytyczna dotyczy zasadniczego elementu w projektowaniu programów szkoleniowo-rozwojowych, tj. świadomego doboru form dydaktycznych adekwatnych do realizowanych celów edukacyjnych. Wytyczna ta zwraca uwagę na konieczność spersonalizowanego i przemyślanego podejścia do wyboru różnych trybów i form dydaktycznych w kontekście edukacji cyfrowej.

Działanie

Warto zauważyć, że klienci nie inwestują w szkolenia jedynie w celu przekazania wiedzy swoim pracownikom czy sobie samym. Oczekiwania te są często ukierunkowane na konkretną zmianę, która ma nastąpić w wyniku szkolenia, choć nie zawsze są one jasno artykułowane czy nawet rozumiane przez klienta. Może to być poprawa efektywności, zwiększenie satysfakcji klientów albo wprowadzenie nowego produktu lub usługi. Dlatego niezwykle istotne jest, by etap projektowania szkolenia obejmował głęboką analizę i dialog z klientem w kontekście tych zmian. Pomaga to w wyjściu poza standardowe ramy „transferu wiedzy” i umożliwia skonstruowanie programu szkoleniowego, który będzie odpowiadał na rzeczywiste, często niestandardowe, potrzeby i oczekiwania.

Taki podejście wymaga od firmy szkoleniowej nie tylko umiejętności technicznych, ale również kompetencji konsultacyjnych. Celem jest zrozumienie, co naprawdę ma się zmienić w strukturze, procesach czy zachowaniach po zakończonym szkoleniu. Tylko wtedy można zaprojektować program skuteczny nie tylko w kontekście edukacyjnym, ale także w kontekście wpływu na kluczowe wskaźniki efektywności organizacji.

W epoce cyfrowej edukacja i szkolenia nie mogą być postrzegane jako jednolite, standardowe produkty. Są to kompleksowe procesy, które wymagają świadomego i celowego planowania. Oznacza to zastosowanie odpowiednich form i metod dydaktycznych, które są najbardziej efektywne dla osiągnięcia określonych celów. Te formy i metody muszą być wybrane w kontekście wielu zmiennych: wymagań klienta, ograniczeń budżetowych, poziomu kompetencji uczestników oraz dostępnych technologii.

Jest tu również aspekt metodyczny, który wykracza poza znalezienie „najlepszych praktyk”. Warto mieć na uwadze, że różne grupy uczestników mogą reagować różnie na identyczne metody czy narzędzia, dlatego konieczna jest zdolność do adaptacji i modyfikacji stosowanych form. Posiadanie w firmie kwalifikacji związanych z metodyką edukacji cyfrowej i szeroka znajomość dostępnych form dydaktycznych staje się zatem nie tylko atutem, ale wręcz koniecznością.

Dlatego ważne jest, aby firma prowadziła katalog lub bazę wiedzy, gdzie zapisywane są różne formy dydaktyczne wraz z opisami ich implementacji. Można tu także umieszczać obserwacje i wnioski dotyczące skuteczności różnych form w kontekście realizowanych projektów.

Wskazówki praktyczne

 1. Rozwijanie wewnętrznej bazy wiedzy: zorganizuj i utrzymuj bazę wiedzy o różnych formach dydaktycznych, uwzględniając ich zalety, wady i warunki efektywnego stosowania.
 2. Szkolenie kadry: inwestuj w regularne szkolenia z metodyki edukacji cyfrowej dla zespołu projektowego i trenerów.
 3. Analiza potrzeb i oczekiwań: zawsze zaczynaj od dokładnej analizy potrzeb klienta i uczestników. Dostosuj formy dydaktyczne do tych potrzeb, a nie odwrotnie.
 4. Ocena i modyfikacja: po każdym projekcie przeprowadź analizę efektywności wybranych form dydaktycznych i wprowadź ewentualne modyfikacje do bazy wiedzy.
 5. Inspiracja zewnętrzna: korzystaj z narzędzi takich jak Learning Battle Cards czy branżowych blogów, aby poszerzać horyzonty i wprowadzać innowacyjne rozwiązania do oferty firmy.

Podsumowanie

Świadomy dobór form dydaktycznych w edukacji cyfrowej jest kluczowy dla efektywności szkolenia. Wymaga to nie tylko zrozumienia celów edukacyjnych, ale również kontekstu, w którym te cele mają być realizowane. Spersonalizowane i przemyślane podejście do wyboru form dydaktycznych, wsparte solidną wiedzą metodyczną, jest zatem niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie.

Uwzględniaj w projektowaniu procesu potrzeby klienta wyrażone w kategoriach zmiany

Kontekst

Druga wytyczna skupia się na uwzględnieniu potrzeb klienta wyrażonych w kategoriach zmiany w procesie projektowania programów szkoleniowych. Akcentuje ona konieczność głębokiego zrozumienia oczekiwań klienta, nie tylko w aspekcie formy, ale przede wszystkim w kontekście rzeczywistych zmian, które mają nastąpić w wyniku szkolenia.

Działanie

Kluczowe dla efektywności szkolenia jest zrozumienie, jakie zmiany chce wprowadzić klient w swojej organizacji czy w kompetencjach uczestników. Nierzadko klienci mogą być skoncentrowani na szczegółach technicznych, kosztach czy terminach, marginalizując tym samym substancję. Dlatego ważne jest, aby jako dostawca usług szkoleniowych zadać pytania, które pozwolą dokładnie zrozumieć, jakie zmiany są oczekiwane.

W przypadku szkoleń otwartych odpowiedzialność za określenie zmiany spoczywa na firmie szkoleniowej. W tym kontekście kluczowe staje się jasne i precyzyjne komunikowanie celów i oczekiwanych rezultatów zmiany, aby unikać nieporozumień i rozczarowań.

Warto również zauważyć, że ostatecznym odbiorcą każdego szkolenia jest jego uczestnik. To on musi dobrze zrozumieć cele i oczekiwane zmiany, aby móc aktywnie i efektywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym. Niezależnie od tego, czy jest to szkolenie wewnętrzne, czy otwarte, jasność i precyzja w komunikowaniu celów są kluczowe.

Wskazówki praktyczne

 1. Rozmowa z klientem: nie ograniczaj się do technicznych aspektów oferty. Zadawaj pytania mające na celu odkrycie rzeczywistych potrzeb i oczekiwanych zmian.
 2. Jasna komunikacja: w przypadku szkoleń otwartych jasno komunikuj cele i oczekiwane rezultaty. Ustal zasady i metody ewaluacji efektywności szkolenia.
 3. Briefing dla uczestników: przed szkoleniem zorganizuj briefing, na którym wyjaśnisz uczestnikom cele szkolenia i to, czego mogą się spodziewać w kontekście zmian.
 4. Ocena postępu: zastosuj narzędzia do monitorowania i oceny efektywności szkolenia w kontekście osiągnięcia zamierzonych zmian.
 5. Feedback i modyfikacja: po zakończeniu szkolenia zbierz opinie od uczestników i klienta, analizując, czy oczekiwane zmiany zostały osiągnięte, i dokonaj niezbędnych modyfikacji w programie.

Podsumowanie

Zrozumienie i uwzględnienie w projektowaniu szkoleń rzeczywistych potrzeb klienta wyrażonych w kategoriach zmiany jest nie tylko pożądane, ale i niezbędne dla efektywności całego procesu edukacyjnego. To zrozumienie wymaga szczerej rozmowy z klientem i jasnej komunikacji z uczestnikami, a także systematycznej oceny i modyfikacji programu w kontekście osiągniętych wyników.

Stosuj w swoich procesach formy angażujące uczestników

Kontekst

Trzecia wytyczna koncentruje się na zaprojektowaniu procesów edukacyjnych w sposób, który gwarantuje zaangażowanie uczestników. Zrozumienie, że angażujące formy nauczania są kluczowym elementem skuteczności szkolenia, jest fundamentem tej wytycznej.

Działanie

Efektywność edukacyjna jest ściśle związana z poziomem zaangażowania uczestników. Angażujący proces edukacyjny nie jest produktem przypadku; wymaga świadomego projektowania, które zaczyna się już na etapie tworzenia tytułu i opisu szkolenia. Te elementy powinny być kształtowane na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań zarówno klienta, jak i uczestników.

Kiedy projektujemy angażujący program szkoleniowy, kluczowe jest uwzględnienie kilku aspektów, takich jak punkty sukcesu uczestnika, jego pierwsze świadome działania w kierunku zmiany czy elementy, które przyciągną jego uwagę. Każda z tych kwestii wymaga indywidualnego podejścia i może być realizowana w różnorodny sposób w zależności od specyfiki szkolenia, profilu uczestników oraz celów projektu.

Angażowanie nie jest jednorodne; różne osoby reagują na różne bodźce. Stąd warto zastosować szerokie spektrum form dydaktycznych ze szczególnym naciskiem na te aktywizujące. Obejmuje to nie tylko tradycyjne metody, ale także innowacyjne podejścia, takie jak gamifikacja, dyskusje moderowane, case study czy prace zespołowe.

Wskazówki praktyczne

 1. Analiza potrzeb: zanim zaczniesz projektować, przeprowadź dokładną analizę potrzeb i oczekiwań klienta oraz uczestników.
 2. Konkretyzacja celów: określ, jakie małe sukcesy mogą odnieść uczestnicy w trakcie szkolenia i zaplanuj, jak je osiągnąć.
 3. Zróżnicowane formy dydaktyczne: użyj różnych form dydaktycznych, znanych ze swojego potencjału angażującego: dyskusji, case study, projektów zespołowych itp.
 4. Interakcja i feedback: zaplanuj momenty dla interakcji i feedbacku, aby uczestnicy mogli świadomie pochylać się nad swoim postępem.
 5. Ocena i modyfikacja: po zakończeniu szkolenia przeprowadź ocenę, czy i w jakim stopniu uczestnicy byli zaangażowani, i dokonaj odpowiednich modyfikacji w programie.

Podsumowanie

Zaangażowanie uczestników nie jest opcjonalnym elementem w procesie edukacyjnym; to fundamentalny warunek skuteczności każdego szkolenia. Osiągnięcie tego celu wymaga świadomego i zróżnicowanego projektowania, które uwzględnia wiele aspektów: od analizy potrzeb przez konstrukcję programu po selekcję odpowiednich form dydaktycznych i metod interakcji. Implementacja tych elementów w procesie projektowania szkolenia nie tylko zwiększa jego efektywność, ale także podnosi poziom satysfakcji uczestników i klientów.

Twórz logiczne, proste i zrozumiałe struktury szkoleń

Kontekst

Struktura szkolenia odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu zamierzonych efektów edukacyjnych i jest jednym z głównych czynników wpływających na jakość doświadczenia edukacyjnego. Kluczową zasadą jest, aby ta struktura była logiczna, prosta i jasno komunikowana zarówno klientom, jak i uczestnikom szkolenia.

Działanie

Prostota i przejrzystość w strukturze szkolenia nie są jedynie estetycznymi czy stylistycznymi wyborami; mają one bezpośredni wpływ na jakość procesu uczenia się i zdolność uczestników do przyswojenia i aplikowania wiedzy. Struktura szkolenia tworzy w pewnym sensie „narrację edukacyjną”, która pomaga uczestnikom zrozumieć i utrwalić materiał. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdzie materiał jest złożony lub gdzie są różne poziomy zaawansowania wśród uczestników.

Niezwykle ważne jest, aby struktura szkolenia była jasno komunikowana. Bez tej jasności uczestnicy mogą stać się zagubieni, zdezorientowani, a w konsekwencji zniechęceni. To samo dotyczy klientów, którzy muszą zrozumieć, co jest oferowane, aby zobaczyć wartość w inwestycji. Komunikacja dotycząca struktury szkolenia powinna zatem być jednym z pierwszych etapów dialogu z klientem i uczestnikami.

Wskazówki praktyczne

 1. Mapowanie struktury szkolenia: już na etapie projektowania warto stworzyć jasny schemat lub mapę struktury szkolenia, która może być przedstawiona klientom i uczestnikom.
 2. Sprawdzenie zrozumienia: po prezentacji struktury warto zapytać klienta i potencjalnych uczestników, czy wszystko jest dla nich jasne i czy mają jakieś pytania lub sugestie.
 3. Interaktywne elementy: wprowadzenie interaktywnych elementów (np. ankiety) pozwalających na sprawdzenie, czy struktura i cele szkolenia są zrozumiałe dla uczestników.
 4. Feedback: po zakończeniu szkolenia zawsze warto zebrać opinie na temat jego struktury, co pozwoli na ciągłe doskonalenie i dostosowywanie do potrzeb klientów i uczestników.

Podsumowanie

Zapewnienie logicznej, prostej i zrozumiale komunikowanej struktury szkolenia to kluczowy element każdego efektywnego programu edukacyjnego. Nie tylko ułatwia to przyswojenie wiedzy przez uczestników, ale również zwiększa zrozumienie i satysfakcję klienta. Odpowiednie narzędzia, takie jak mapy struktury, interaktywne elementy i mechanizmy feedbacku, mogą znacząco podnieść jakość tego elementu w programach szkoleniowych.

Zachowuj w strukturze szkolenia proporcje, które odzwierciedlają ważność poszczególnych aktywności

Kontekst

Zachowanie odpowiednich proporcji w strukturze szkolenia jest bardzo istotnym aspektem efektywnego projektowania programu edukacyjnego. Proporcje te powinny odzwierciedlać znaczenie i wpływ poszczególnych aktywności i elementów treści na osiągnięcie założonych celów szkolenia. To podejście jest zgodne z branżowym terminem „moments that matter”, który podkreśla istotność pewnych etapów szkolenia dla uczestników.

Działanie

Znaczenie zachowania proporcji w strukturze szkolenia nie można lekceważyć. Chodzi o to, że nie wszystkie elementy szkolenia są równie ważne dla osiągnięcia określonych celów. Niewłaściwe proporcje mogą prowadzić do zbyt dużego nacisku na mniej istotne elementy kosztem tych, które naprawdę mają znaczenie. To z kolei może wpłynąć na postrzeganą wartość i skuteczność całego szkolenia.

Termin „moments that matter” wskazuje na chwile najbardziej znaczące dla uczestnika szkolenia. Mogą to być punkty, w których uczestnik zdobywa istotną wiedzę, doświadcza emocji, które pomagają utrwalić naukę, lub osiąga poczucie satysfakcji z wykonania zadania. Te momenty są kluczowe i powinny być umiejętnie zintegrowane i podkreślone w strukturze szkolenia.

Jest też ważne, ponieważ projektując strukturę usługi szkoleniowej, często mamy pokusę, aby była ona równomierna, symetryczna. Czy rzeczywiście każdy moduł powinien mieć tyle samo lekcji? Czy każda lekcja powinna mieć podobną długość? Oczywiście, że nie, choć nasza wrodzona skłonność do porządku podpowiada nam, że wygląda to lepiej, choć wcale nie jest lepsze.

Wskazówki praktyczne

 1. Analiza treści i aktywności: przed ustanowieniem struktury szkolenia niezbędna jest dokładna analiza treści i aktywności. Należy zidentyfikować te, które są najważniejsze dla osiągnięcia celów.
 2. Punktacja lub ważenie: zastosowanie systemu punktacji lub ważenia dla różnych elementów może być użyteczne w zapewnieniu odpowiednich proporcji.
 3. Ocena przez uczestników: prośba o feedback od uczestników na temat tego, które elementy uważają za najbardziej wartościowe, może dostarczyć cennych wskazówek.
 4. Iteracyjne dostosowywanie: po każdym cyklu szkoleniowym analiza i ewentualna modyfikacja struktury w celu lepszego odzwierciedlenia „moments that matter”.

Podsumowanie

Odpowiednie proporcje w strukturze szkolenia są nie tylko rekomendowane, ale wręcz konieczne dla efektywności programu. Zrozumienie i uwzględnienie „moments that matter” może znacząco podnieść poziom zaangażowania, satysfakcji i w rezultacie efektywności szkolenia. Odpowiednie narzędzia i strategie, takie jak analiza treści, punktacja i ciągły feedback, są kluczowe dla osiągnięcia tego celu.

Skip to content