Plecy

Prawidłowo działające oprogramowanie

HomePerspektywa technicznaPrawidłowo działające oprogramowanie

Standard dotyczy zapewnienia niezawodności i efektywności oprogramowania wykorzystywanego w realizacji usług szkoleniowych poprzez uwzględnienie specyficznych wymagań technicznych klienta, gruntowne testowanie wszelkich nowości i zmian, oraz wdrożenie procedur minimalizujących ryzyko technicznych problemów.

Zasadniczą sprawą w kontekście oprogramowania wykorzystywanego w realizacji usług szkoleniowych jest jego niezawodność i efektywność. O ile konkretna firma szkoleniowa rzadko zajmuje się programowaniem czy usuwaniem błędów w oprogramowaniu, o tyle od niej zależy, jak oprogramowanie jest konfigurowane, jak są przydzielane zasoby i czy treści edukacyjne są właściwie umieszczone i dostępne dla uczestników. Istnieje również potrzeba uwzględniania specyficznych wymagań technicznych po stronie klienta, zwłaszcza w korporacjach, gdzie dostęp do Internetu może być ograniczony z różnych względów.

Na tej podstawie warto zwrócić uwagę na trzy kluczowe aspekty. Pierwszy to uwzględnianie wymagań technicznych po stronie klienta. Niejednokrotnie wydaje się, że oprogramowanie działa prawidłowo w testach, ale potem pojawiają się problemy w rzeczywistych warunkach korporacyjnych. Dlatego kluczowe jest przeprowadzenie testów na etapie przedwdrożeniowym, z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych ograniczeń i uwarunkowań technicznych po stronie klienta.

Drugi aspekt to konieczność dokładnego testowania wszelkich nowych rozwiązań, treści i zmian w oprogramowaniu przed ich wdrożeniem w ramach realizacji usługi. Błędy mogą znacząco wpłynąć na jakość i efektywność procesu edukacyjnego. W przypadku wprowadzania nowych treści lub aktualizacji należy zawsze dokonać ich gruntownego przetestowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Ostatni, ale równie ważny aspekt to posiadanie procedur mających na celu minimalizację ryzyka problemów technicznych. Tego rodzaju procedury powinny obejmować reakcje zarówno na potencjalne awarie systemowe, jak i na błędy ludzkie. Obejmują one na przykład awaryjne plany komunikacyjne czy zasady postępowania w sytuacji niedostępności głównych narzędzi edukacyjnych.

Uwzględniaj wymagania techniczne po stronie klienta

Kontekst

Wytyczna ma na celu zapewnienie, że procesy edukacyjne i szkoleniowe są dostosowane do indywidualnych specyfikacji technologicznych i organizacyjnych, które mogą obowiązywać w korporacjach czy innych instytucjach będących klientami. Ma to na celu zmniejszenie przeszkód w dostępie do treści szkoleniowych i zapewnienie płynnej realizacji usług.

Działanie

Osiągnięcie skuteczności w dostarczaniu treści szkoleniowych w środowisku korporacyjnym wymaga nie tylko wysokiej jakości materiałów, ale również ich zgodności z różnorodnymi i często wysoce specyficznymi wymogami technicznymi po stronie klienta. Nie chodzi tu jedynie o ograniczenia funkcjonalne nałożone na przeglądarki czy dostęp do zewnętrznych stron, ale również o takie aspekty jak konkretny czas, w którym pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach czy specyficzne środowisko do spotkań online (np. MS Teams versus Zoom). Ograniczenia te mogą być zarówno techniczne, jak i organizacyjne.

Jest również kwestia komunikowania tych wymagań technicznych wewnątrz firmy i klientom. To zadanie nie kończy się na pojedynczym etapie sprzedaży czy wdrożenia, ale jest ciągłym procesem, który może wymagać dostosowań i modyfikacji, w miarę jak zmieniają się technologie, polityki korporacyjne czy nawet personel.

Wskazówki praktyczne:

 1. Dokumentacja wymagań: każdy kontrakt z klientem powinien zawierać wyraźne postanowienia dotyczące wymagań technicznych i możliwości ich modyfikacji.
 2. Testy środowiskowe: przed dużymi wydarzeniami online, takimi jak webinaria, przeprowadź próbne testy w rzeczywistym środowisku klienta.
 3. Jasna komunikacja: upewnij się, że zarówno pracownicy firmy, jak i klienci znają wszystkie wymagania i ograniczenia. Informacje te powinny być łatwo dostępne, na przykład na stronie usługi.
 4. Elastyczność w dostosowywaniu treści: bądź gotowy do szybkich zmian w treści czy formatach dostarczanych materiałów w razie niespełnienia wymagań przez klienta.

Podsumowanie

Zrozumienie i uwzględnienie wymagań technicznych klienta jest kluczowym elementem w dostarczaniu efektywnych i skutecznych usług szkoleniowych. Nie jest to jednorazowy wysiłek, ale ciągły proces, który wymaga regularnej komunikacji i gotowości do adaptacji. Wdrażanie praktycznych kroków takich jak jasna dokumentacja, testy środowiskowe i efektywna komunikacja może znacząco zwiększyć szanse na sukces.

Dbaj o to, aby nowe rozwiązania, treści i zmiany w oprogramowaniu są testowane przed realizacją usługi

Kontekst

Wytyczna podkreśla znaczenie przeprowadzania dokładnych testów wszelkich nowości technologicznych i zmian w treściach, zanim zostaną one udostępnione klientowi. Celem jest zminimalizowanie ryzyka błędów i zapewnienie najwyższego poziomu jakości oraz spójności doświadczenia użytkownika.

Działanie

Chociaż testowanie jest dobrze zakorzenioną praktyką w środowisku deweloperskim, w kontekście usług szkoleniowych nabiera ono dodatkowego wymiaru. To nie tylko kwestia zapewnienia, że oprogramowanie działa zgodnie z oczekiwaniami, ale również to, że jest zintegrowane w sposób, który nie zakłóci żadnych innych aspektów usługi. Szczególną uwagę należy zwrócić na testowanie przed wdrożeniem u dużych klientów korporacyjnych, gdzie specyficzne zasady i protokoły bezpieczeństwa mogą wpływać na działanie narzędzi.

Warto również podkreślić, że testowanie nie jest jednorazowym działaniem, ale procesem. Każda aktualizacja oprogramowania, każda nowa treść szkoleniowa i każda zmiana w interfejsie użytkownika powinna być poddawana testom. Proces ten wymaga koordynacji między różnymi zespołami: od deweloperów i projektantów przez specjalistów ds. jakości po zespół ds. obsługi klienta.

Wskazówki praktyczne:

 1. Protokół testowania: opracuj standardowy protokół testowania, który będzie zawierać różne scenariusze i przypadki użycia, a także określać metryki sukcesu.
 2. Automatyzacja testów: tam, gdzie to możliwe, zautomatyzuj proces testowania, aby zwiększyć jego efektywność i dokładność.
 3. Komunikacja z klientem: informuj klienta o przeprowadzanych testach i ewentualnych zmianach, które mogą wpłynąć na jego doświadczenie z usługi.
 4. Analiza potestowa: po zakończonym cyklu testów analizuj wyniki i wprowadź niezbędne korekty. Ta faza jest równie ważna jak same testy.
 5. Dokumentacja i archiwizacja: zachowuj wszystkie wyniki testów i obserwacje, tak aby były dostępne dla przyszłych analiz i dalszego rozwijania produktu.

Podsumowanie

Dokładne testowanie wszelkich nowości i zmian w usługach szkoleniowych jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości i zadowolenia klienta. Nie jest to zadanie jednorazowe, ale ciągły, złożony proces wymagający koordynacji między różnymi zespołami i ścisłej komunikacji z klientem. Odpowiednie procedury i praktyki w tym zakresie są nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne dla profesjonalizmu i rzetelności działania.

Stosuj procedury minimalizujące ryzyko kłopotów technicznych

Kontekst

Wytyczna koncentruje się na konieczności wprowadzenia standardowych procedur zapobiegawczych, mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia problemów technicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację usługi. Takie procedury są szczególnie istotne w kontekście wydarzeń online, w których jakiekolwiek przerwy techniczne mogą wpłynąć na postrzeganie jakości usług.

Działanie

Bez względu na to, jak zaawansowane i niezawodne są używane przez firmę szkoleniową oprogramowanie i sprzęt, istnieje zawsze ryzyko wystąpienia problemów technicznych. Skuteczna minimalizacja tego ryzyka wymaga strategicznego podejścia, które obejmuje zarówno prewencyjne środki zapobiegawcze, jak i procedury awaryjne. Takie działania nie tylko zwiększają prawdopodobieństwo sprawnego przebiegu usługi, ale też podnoszą poziom zaufania ze strony klientów.

W pierwszej kolejności ważne jest, aby prowadzący i jego zespół mieli czas na dokonanie tzw. technical check przed rozpoczęciem wydarzenia. Jest to kluczowe nie tylko dla sprawdzenia stanu technicznego, ale również dla psychologicznego przygotowania zespołu. To daje możliwość uniknięcia stresu i paniki, które mogą zaognić problemy techniczne, gdyby wystąpiły tuż przed rozpoczęciem wydarzenia.

Poza tym warto zainwestować w profesjonalne wsparcie techniczne dostępne w czasie rzeczywistym. Eksperci ds. technologii mogą nie tylko szybko zidentyfikować i rozwiązać problem, ale również są w stanie zaimplementować środki zapobiegawcze, które uniemożliwią ponowne wystąpienie podobnych problemów w przyszłości.

Wskazówki praktyczne:

 1. Harmonogram wsparcia technicznego: zaplanuj dostępność wsparcia technicznego na 30 minut przed i po wydarzeniu, aby zminimalizować ryzyko nieprzewidzianych problemów.
 2. Zestaw procedur awaryjnych: opracuj i upowszechnij zestaw procedur awaryjnych, które można szybko zastosować w razie wystąpienia problemów technicznych.
 3. Szkolenie dla prowadzących: prowadzący i zespół powinni być przeszkoleni w zakresie podstawowych procedur technicznych oraz korzystania z alternatywnych metod łączności.
 4. System monitorowania: wdrożenie systemu monitorowania może pomóc w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów, zanim staną się one naprawdę poważne.
 5. Dokumentacja i audyt: wszystkie procedury i ich rezultaty powinny być dokładnie udokumentowane i poddane okresowemu audytowi.

Podsumowanie

Odpowiednio zaprojektowane i wdrożone procedury minimalizujące ryzyko kłopotów technicznych są niezbędne dla utrzymania wysokiej jakości usług. Nie tylko pomagają one w prewencji problemów, ale również budują poziom zaufania wśród klientów, którzy widzą, że firma jest przygotowana na różne ewentualności. Skuteczna minimalizacja ryzyka technicznego jest więc nie tylko korzyścią operacyjną, ale również strategiczną.

Skip to content