Plecy

Ofertowanie

Standard dotyczy strategii i praktyk związanych z jasnym i efektywnym komunikowaniem oferty edukacyjnej oraz zaspokajaniem zróżnicowanych potrzeb rynku przez organizacje szkoleniowe w kontekście edukacji zdalnej.

W erze cyfrowej ofertowanie w edukacji zdalnej staje się wyjątkowo skomplikowane, ale jednocześnie pełne możliwości. Otwiera drzwi do innowacyjności i elastyczności, umożliwiając organizacjom szkoleniowym realizowanie wielowymiarowych usług edukacyjnych. Zrozumienie tego procesu wymaga wyjątkowego zmysłu strategicznego i wnikliwości w doborze ofert, co wprowadza nas w kręg tematów takich jak „Jasno komunikuj zakres realizowanych usług” oraz „Oferuj różnorodne sposoby zaspokajania potrzeb klientów”.

Dawne, uproszczone modele e-learningowe, ograniczone do przewijających się slajdów i quizów, już dawno odeszły w niepamięć, a jednak ich stereotypy wciąż wpływają na percepcję rynku. Dlatego jasne i precyzyjne komunikowanie zakresu i jakości oferowanych usług stało się niezwykle ważne. Dzisiejsze rozwiązania oferują znacznie więcej: są to złożone ekosystemy edukacyjne, które integrują różne metody i narzędzia w spójny, celowy proces rozwojowy. Niezwykle istotne jest, aby organizacje szkoleniowe były w stanie nie tylko precyzyjnie definiować, ale także efektywnie komunikować te aspekty swoim potencjalnym klientom.

Pokazywanie metodyki i logiki stojącej za ofertowanymi usługami może być również potężnym narzędziem wyróżniającym na rynku. W środowisku, gdzie konkurencja jest duża i gdzie pamięć o nieefektywnych „slajdowiskach” z przeszłości wciąż jest żywa, przejrzystość i jasność oferty mogą stanowić znaczącą przewagę konkurencyjną.

Ten standard, składający się z dwóch kluczowych wytycznych, ma na celu zidentyfikowanie najlepszych praktyk w dziedzinie ofertowania w edukacji zdalnej. Na podstawie tych wytycznych organizacje będą mogły z większą pewnością i skutecznością podejmować decyzje dotyczące tego, jak najlepiej komunikować swoją ofertę i zaspokajać zróżnicowane potrzeby swojego docelowego rynku.

Jasno komunikuj zakres realizowanych usług

Kontekst

W obszarze edukacji cyfrowej, gdzie terminologia i koncepcje są w ciągłym procesie kształtowania i ewolucji, precyzyjność i jasność w komunikowaniu zakresu oferowanych usług stają się kluczowe. Zbyt ogólne lub wieloznaczne opisy mogą prowadzić do nieporozumień i utraty zaufania, co z kolei wpływa negatywnie na reputację firmy i jej konkurencyjność na rynku. W związku z tym jasne i precyzyjne komunikowanie zakresu oferowanych usług staje się kluczową kompetencją organizacji szkoleniowej.

Działanie

Klarowność i precyzyjność w komunikacji zakresu oferowanych usług są niezbędne dla tworzenia wiarygodnych i efektywnych relacji z klientami. Wytyczna ta ma na celu ustanowienie standardów w zakresie jasnego i niewątpliwego opisu usług, metod ich realizacji oraz ewentualnych ograniczeń. Obejmuje to nie tylko szczegółowe definicje terminologii, ale również wyjaśnienia zakresu licencji, używanych platform i dostarczanych materiałów.

Pamiętać musimy w tym wypadku, że przy szybkim rozwoju technologii pewne terminy ewoluują równie szybko. Sprawia to, że organizacja składająca ofertę będącą odpowiedzią na zapytanie ze strony klienta może różnie definiować znaczenie poszczególnych słów jak: „webinar” czy „warsztat online”. Tym samym do bardzo ryzykownych pomyłek i nieporozumień może dochodzić już na poziomie semantycznym zakresu oferty. Oczywiście również odpowiedź w formie oferty może wprowadzać w błąd, ponieważ każda organizacja posługuje się nieco odmiennym słownikiem. Nie ma tutaj uniwersalnych norm. Co dla jednej osoby będzie kursem online, dla innej będzie oznaczane jako MOOC (massive open online course). Ktoś, kto wywodzi się ze środowiska biznesowego, inaczej pojmie pigułkę wiedzy niż osoba ze środowiska akademickiego. Skoro więc nie ma uniwersalnego słownika pojęć i definicji, należy go opracować na potrzeby własnej organizacji, a w ofertach jasno opisywać zakres oferowanej usługi.

Wskazówki praktyczne

  1. Standaryzacja terminologii: stworzenie jednolitego słownika definicji i opisów usług, który będzie używany we wszystkich ofertach i komunikatach.
  2. Szczegółowe opisy licencji i platform: jasne i precyzyjne informacje dotyczące zakresu licencji na materiały edukacyjne i platformy, na których realizowane są szkolenia.
  3. Wykorzystanie wizualizacji: opracowanie schematów, grafów i ikon reprezentujących różne elementy oferty, co ułatwia zrozumienie jej zakresu i struktury oraz porównanie wariantów ze sobą.
  4. Ustalenie ograniczeń: Wyraźne wskazanie, czego oferta nie obejmuje, aby uniknąć fałszywych oczekiwań i potencjalnych konfliktów.

Podsumowanie

Znaczenia jasnego i precyzyjnego komunikowania zakresu realizowanych usług w kontekście edukacji cyfrowej nie można przecenić. Jest to kluczowy element w budowaniu i utrzymaniu zaufania klientów oraz w długoterminowym pozyskiwaniu i utrzymaniu rynku. Implementacja tej wytycznej wymaga koordynowanego podejścia, obejmującego zarówno działania sprzedażowe, jak i techniczne, aby zapewnić spójność i jasność w całym spektrum oferowanych usług.

Oferuj różnorodne sposoby zaspokajania potrzeb klientów

Kontekst

W erze spersonalizowanych doświadczeń i dynamicznie zmieniających się technologii elastyczność i zdolność do dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb klientów są niezbędnymi czynnikami konkurencyjności. Firmy edukacyjne i szkoleniowe, funkcjonujące w cyfrowej przestrzeni, muszą być w stanie dostarczyć różnorodne i skalowalne opcje, które spełniają zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne wymagania klienta.

Działanie

Oferowanie różnorodnych sposobów zaspokajania potrzeb klientów obejmuje kilka wymiarów: platformy dostarczania treści, zakres i typ licencji, a także dodatkowe usługi i funkcje. Realizacja tej wytycznej wymaga systematycznego i metodycznego podejścia do identyfikacji potrzeb klienta, projektowania usług i elastyczności w kalkulacji cenowej.

Innym aspektem jest unikanie ofertowania zapytań niezgodnie z potrzebami klienta, ale za to adekwatnie do posiadanych możliwości i kompetencji. Jest to zjawisko, które zdarza się w przypadku usług opartych na nowych technologiach, w szczególności gdy usługi te można – teoretycznie – realizować z takim samym skutkiem na wiele sposobów. Stąd też zdarzają się organizacje, które nie mają wdrożonej danej technologii, więc na etapie badania potrzeb i ofertowania aktywnie przekonują klienta do innej, aby móc złożyć ofertę. W wielu wypadkach ma to sens, ponieważ nigdzie nie jest powiedziane, że klient ma odpowiednie kompetencje, aby wybierać technologię poszukiwanej usługi. Co więcej, zdarza się, że klienci skupiają się nadmiernie na technologii i bieżącej modzie zamiast na wyartykułowaniu własnych potrzeb. Niemniej jednak to na barkach organizacji spoczywa odpowiedzialność za rzetelne budowanie oferty – zarówno otwartej, ogólnodostępnej, jak i specjalnej, w odpowiedzi na zapytania. Do tego zaś potrzebna jest pewna różnorodność, aby organizacja nie stała się niewolnikiem jednego wdrożonego rozwiązania. Może to przypominać pewne uzależnienie, które skończy się źle, gdy technologia przestanie być dostępna lub zmienią się warunki biznesowe i nie będzie już opłacalna.

Wskazówki praktyczne:

  1. Analiza potrzeb klienta: wykonaj dogłębną analizę potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów. Rozważ zarówno techniczne, jak i pedagogiczne aspekty usługi.
  2. Modularyzacja oferty: oferuj usługi w modułach, które można dowolnie konfigurować, aby zaspokoić specyficzne wymagania klienta.
  3. Elastyczność platform i narzędzi: oferuj możliwość realizacji usług na różnych platformach i narzędziach, zgodnie z infrastrukturą i polityką klienta.
  4. Opcje rozszerzenia oferty: zaplanuj i przedstaw dodatkowe usługi, takie jak różnorodne zakresy licencji, możliwość nagrania webinarów czy dostęp do dodatkowych zasobów edukacyjnych.
  5. Dynamiczna kalkulacja cenowa: opracuj model cenowy, który umożliwia elastyczne i transparentne dostosowanie oferty do zmian w parametrach usługi, zrozumiały dla klienta.
  6. Szkolenie zespołu: upewnij się, że zespół sprzedażowy i obsługi klienta jest zaznajomiony z różnymi opcjami i sposobami ich efektywnego komunikowania.

Podsumowanie

Znaczenie oferowania różnorodnych sposobów zaspokajania potrzeb klientów w kontekście edukacji cyfrowej jest nie do przecenienia. W epoce, w której personalizacja i dostosowanie są kluczowymi czynnikami, organizacje muszą stosować zintegrowane i elastyczne strategie uwzględniające zróżnicowane potrzeby i oczekiwania klienta. Implementacja tej wytycznej pomoże w utrzymaniu konkurencyjności, zwiększeniu zadowolenia klienta i optymalizacji wyników finansowych.

Skip to content