Plecy

Model biznesowy

Standard dotyczy tego, jak organizacja szkoleniowa dostosowuje swój model biznesowy do wymogów cyfrowej edukacji.

W dobie cyfryzacji adaptacja tradycyjnych modeli biznesowych do specyfikacji edukacji zdalnej staje się zadaniem o wyjątkowym znaczeniu strategicznym. Nie jest to jedynie kwestia zastosowania nowych technologii, ale głęboko przemyślanej reformy całego ekosystemu działania. Pierwszy standard w perspektywie strategicznej podręcznika skupia się na roli, jaką odgrywa model biznesowy w tym procesie transformacji.

Celem jest stworzenie elastycznego, ale zarazem stabilnego modelu, który nie tylko odpowiada na potrzeby rynku edukacyjnego, ale również jest w stanie generować zysk i wspierać długoterminowy rozwój organizacji. Działanie na podstawie precyzyjnie określonego modelu biznesowego pozwala na efektywniejsze alokowanie zasobów, identyfikację nowych źródeł przychodów oraz zwiększenie różnorodności oferty edukacyjnej.

Pięć wytycznych, które składają się na ten standard, obejmuje pełen zakres działań od identyfikacji wartości edukacyjnych przez analizę potrzeb rynku i możliwości ich zaspokojenia do konstrukcji modelu opłat i wynagrodzenia, jak również strategicznych partnerstw i inwestycji w długoterminowe korzyści. Każda wytyczna odpowiada na konkretne wyzwanie, z którym mogą się spotkać organizacje w trakcie adaptacji do nowych warunków działania.

 • Wytyczna „Jasno określaj wartości edukacyjne w kontekście modelu biznesowego” służy jako punkt wyjścia dla całościowej strategii. Obejmuje to nie tylko identyfikację wartości instruktażowej, ale również ich wpływ na różne segmenty rynku edukacyjnego.
 • Wytyczna „Dobieraj formy usług do realnych potrzeb rynku” podkreśla konieczność zintegrowanego podejścia, gdzie usługi są dostosowane do unikatowych cezur rynkowych i potrzeb klienta.
 • Wytyczna „Stosuj wyceny adekwatne do form świadczonych usług” porusza problematyczną kwestię wyceny produktów i usług edukacyjnych w erze cyfryzacji, co często wymaga nowych podejść, takich jak modelowanie na podstawie licencji czy subskrypcji.
 • Wytyczna „Dobieraj partnerstwa optymalne do realizacji modelu biznesowego” zajmuje się aspektem współpracy z innymi podmiotami, w tym dostawcami technologii i treści, co pozwala na efektywniejsze i bardziej zrównoważone funkcjonowanie.
 • „Świadomie buduj organizację i inwestuj w jej wartość” odnosi się do długoterminowego zarządzania kapitałem intelektualnym i zasobami edukacyjnymi, co staje się kluczowym elementem w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej.

Model biznesowy w kontekście cyfrowej edukacji nie jest statyczny. Dlatego też standard ten powinien być postrzegany jako dynamiczny zestaw praktyk i zasad, podlegający ciągłej ewaluacji i nieustannemu dostosowywaniu. To umożliwi firmom szkoleniowym nie tylko utrzymanie konkurencyjności, ale również stworzenie wartości dodanej przez innowacyjność i doskonalenie jakości usług.

Ostatecznie ten standard stanowi fundament, na którym można zbudować bardziej szczegółowe strategie i praktyki. Jego rola nie jest jedynie dystynktywna, pozwalająca wyróżnić się organizacji na tle innych, ale również dydaktyczna, stanowiąc podstawę głębszej analizy i dalszych działań strategicznych, które będą rozpatrywane w innych sekcjach tego podręcznika.

Jasno określaj wartości edukacyjne w kontekście modelu biznesowego

Kontekst:

W erze transformacji cyfrowej konieczność jednoznacznego określenia wartości dostarczanych przez usługi edukacyjne staje się nie tylko imperatywem strategicznym, ale również czynnikiem różnicującym na rynku. Organizacje szkoleniowe w dążeniu do wykorzystania nowoczesnych technologii często koncentrują swoje komunikaty na aspektach technicznych: dostarczaniu webinariów, produkcji materiałów, platformach LMS itd. Tymczasem dla klienta ważniejsza jest zrozumiała i atrakcyjna propozycja wartości, wyrażona w kategoriach edukacyjnych, która odpowiada na konkretne potrzeby i problemy.

Działanie:

W związku z powyższym organizacja powinna jasno i precyzyjnie zdefiniować wartości edukacyjne, które są w stanie dostarczyć. Chodzi o komunikację skierowaną na uzmysłowienie klientowi korzyści płynących z propozycji edukacyjnej. Konieczne jest zatem przejście od języka funkcji i cech („Co robimy?”) do języka korzyści i wartości („Jak to pomoże osiągnąć Twoje cele?”).

Wskazówki praktyczne:

 1. Katalog metod dydaktycznych: przygotuj opis stosowanych metod pod kątem pokazania, jak ich stosowanie pozwala osiągnąć cele edukacyjne.
 2. Identyfikacja kluczowych wartości: przeprowadź analizy wartości, które organizacja oferuje, w kontekście potrzeb rynku. Może to być np. elastyczność w dostępie do materiałów, indywidualizacja procesu nauczania czy szybkość osiągania kompetencji.
 3. Komunikacja opierająca się na zmianie: pokaż, jak propozycja edukacyjna wpływa na zmianę w praktyce zawodowej lub życiu osobistym uczestników np. poprzez analizy przypadków, badania skuteczności czy rekomendacje od poprzednich klientów.
 4. Język korzyści: używaj języka korzyści w materiałach promocyjnych, opisach kursów i innych formach komunikacji z klientem. Zamiast skupiać się na „15 godzinach webinarów i 200 stronach materiałów”, mów o rozwijaniu konkretnych umiejętności, które przekładają się na zwiększenie efektywności w pracy.
 5. Zintegrowane podejście: skoordynuj działania marketingowe, handlowe i dydaktyczne w taki sposób, aby komunikat o wartości był spójny na wszystkich etapach interakcji z klientem.
 6. Ewaluacja i dostosowanie: stale analizuj efektywność komunikacji wartości z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i bezpośredniego feedbacku od klientów w celu iteracyjnego doskonalenia i precyzowania komunikatu.

Podsumowując:

Poprzez jasne określenie i komunikowanie wartości edukacyjnych organizacja nie tylko zyskuje w oczach klientów, ale również zwiększa swoją konkurencyjność, podnosząc jakość i atrakcyjność swojej oferty. To również podstawa do budowania długofalowych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i wspólnych celach edukacyjnych.

Dobieraj formy usług do realnych potrzeb rynku

Kontekst:

Przejście do edukacji zdalnej oznacza znacznie więcej niż tylko przeniesienie istniejących ofert szkoleniowych do środowiska online. Takie podejście, choć często jest pierwszym krokiem, stanowi poważne niedoprecyzowanie. Możliwości, jakie oferuje edukacja zdalna, są znacznie szersze i wymagają dogłębnego zrozumienia zarówno specyfiki medium, jak i oczekiwań rynku. Nie chodzi tylko o adaptację, ale o reinterpretację oferty, by w pełni wykorzystać potencjał technologii i nowoczesnych metodyk.

Działanie:

Organizacja szkoleniowa powinna dokładnie przeanalizować zarówno swoje istniejące usługi, jak i możliwości płynące z technologii cyfrowych, aby skonstruować ofertę spójną z jej dostarczanymi wartościami i jednocześnie odpowiadającą na zidentyfikowane potrzeby rynku. Nie można tu ograniczać się do prostego przeniesienia stacjonarnych kursów do formatu online, lecz trzeba rozważyć szeroką gamę form i metod edukacyjnych. Sama adaptacja jest zawsze ryzykowna i kosztowna. Mamy też okresy przejściowe, podczas których organizacja uczy się nowych usług. Najlepiej więc stawiać na takie formy, które rzeczywiście mają szansę się sprawdzić i są tożsame z możliwościami oraz wizerunkiem organizacji, niż na działania modne w danym sezonie.

Wskazówki praktyczne:

 1. Analiza rynku i potrzeb: pracuj nad zrozumieniem oczekiwań różnych segmentów rynku, z którymi organizacja współpracuje lub planuje współpracę. Następnie dopasuj oferty do tych potrzeb.
 2. Rozważenie dostępnych form: oceń potencjał różnych formatów dostarczania treści, opierając się na tym, co robisz oraz wspierając wariantami opisanymi dalej w naszym podręczniku.
 3. Zastosowanie nowoczesnych metodologii: wykorzystaj takie podejścia jak design thinking, Map It czy 7 okien procesu rozwojowego w celu przemyślenia i optymalizacji procesu dydaktycznego.
 4. Technologiczna odporność: unikaj pułapek związanych z narzędziami i technologiami, które mogą okazać się przestarzałe lub nieefektywne w środowisku online. Warto w tym kontekście skorzystać z narzędzi takich jak Learning Battle Cards.
 5. Iteracyjne doskonalenie: po wdrożeniu nowych form i modeli dokonuj ich stałej ewaluacji i dostosowywania. Narzędzia analityczne oraz feedback od klientów są tu kluczowe.
 6. Budowanie modelu biznesowego: opracuj model biznesowy, który umożliwi efektywne skalowanie nowych form usług i zapewni ich rentowność. Jeśli nie masz dużego doświadczenia w tym procesie, możesz wykorzystać gotowe narzędzie, jak np. Business Model Canvas Alexandra Osterwaldera.

Podsumowując:

Przez strategiczne podejście do doboru form usług i modelu biznesowego organizacje nie tylko zwiększają swoją zdolność do spełnienia oczekiwań rynku, ale również budują fundamenty długoterminowego sukcesu. W tym kontekście zdolność do innowacji i elastyczności są nie mniej istotne niż głębokie zrozumienie dostarczanych wartości i potrzeb rynku.

Stosuj wyceny adekwatne do form świadczonych usług

Kontekst:

Tradycyjne modele wynagrodzenia w edukacji i szkoleniach, takie jak opłaty za czas trenera, stają się coraz mniej adekwatne w kontekście nowych form dostarczania treści, takich jak edukacja zdalna. Osiągnięcie właściwej skali wartości w takim środowisku wymaga elastyczności i kreatywności w podejściu do wyceniania usług.

Działanie:

W edukacji zdalnej istnieje różnorodność form dostarczania treści, co implikuje konieczność adaptacji modeli wynagrodzenia do tego kontekstu. Tradycyjne metody, takie jak wycena na podstawie czasu spędzonego przez trenera, mogą być nieefektywne i niewłaściwe. Na przykład standardowa wycena webinaru może być oparta na jego długości i poziomie trudności, co jest typowe dla form stacjonarnych. Jeśli jednak webinar jest transmitowany do dużej liczby osób i udostępniany na platformach wewnętrznych, wycena oparta na „dniówce” trenera staje się nieadekwatna. W takim przypadku warto zastosować podejście oparte na licencjonowaniu treści. To pozwala na ustalenie jasnych warunków korzystania z dzieła, takich jak limit liczby odbiorców dla różnych wariantów cenowych.

W praktyce istnieje wiele innych form pobierania wynagrodzenia, które mogą być efektywne w kontekście edukacji zdalnej:

 • Subskrypcje: stabilne i przewidywalne źródło przychodów, gdzie klient płaci stałą opłatę za dostęp do szerokiej gamy usług.
 • Usługi na żądanie (On-Demand): oferowanie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, jak konsultacje z mentorem.
 • Model freemium: Oferowanie podstawowej wersji produktu za darmo z opcją płatnego dostępu do funkcji zaawansowanych.

Wskazówki praktyczne:

 1. Zrozumienie rynku i klienta: pierwszym krokiem jest głęboka analiza potrzeb i oczekiwań klientów. Nie każdy klient będzie chciał czy też mógł skorzystać z jednorazowej opłaty za szkolenie. Dlatego warto zaoferować różne formy płatności i umożliwić dostęp do usług w elastyczny sposób.
 2. Licencjonowanie treści: w sytuacji, gdy organizacja oferuje treści, które można łatwo skalować i powielać (jak webinary czy kursy online), warto zastosować model licencyjny. Dzięki temu można określić warunki, na jakich klienci mogą korzystać z tych materiałów – na przykład, ograniczając liczbę użytkowników lub zezwalając na dostęp tylko przez określony czas.
 3. Model subskrypcyjny i usługi On-Demand: można wprowadzić modele subskrypcyjne, które umożliwiają stały dostęp do zasobów. Alternatywą są usługi na żądanie, jak konsultacje czy dostęp do specjalistycznych materiałów.
 4. Oferta wielopoziomowa: warto rozważyć wprowadzenie wielopoziomowej oferty, która uwzględnia różne warianty licencji. Może to być kluczowe narzędzie do dodatkowej sprzedaży (up-selling) oraz dostosowania oferty do różnorodnych potrzeb klientów.
 5. Dostosowanie do wartości: opłaty mogą być także związane z wartością, jaką klient zyskuje. Na przykład, jeżeli dany webinar jest bardzo wartościowy dla klienta i może być oglądany przez dużą liczbę pracowników, cena za dostęp może być wyższa.
 6. Transparentność i jasność warunków: każda forma wynagrodzenia powinna być jasno i transparentnie przedstawiona klientowi, aby unikać późniejszych nieporozumień. Obejmuje to zarówno ustalenie cen, jak i wszelkich dodatkowych opłat czy ograniczeń.
 7. Regularna analiza i modyfikacja: jest ważne, aby systematycznie monitorować efektywność zastosowanych form wynagrodzenia i dokonywać ich ewaluacji. Obejmuje to analizę danych, zbieranie opinii klientów oraz bieżące dostosowywanie oferty.

Podsumowując:

Dzięki zastosowaniu różnorodnych i elastycznych form wynagrodzenia organizacja zyskuje możliwość lepszego dostosowania się do potrzeb rynku i różnorodnych oczekiwań klientów, co w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia jej efektywności i konkurencyjności.

Dobieraj partnerstwa optymalne do realizacji modelu biznesowego

Kontekst:

W erze cyfrowej edukacji zapewnienie kompleksowej oferty szkoleniowej może stać się wyzwaniem, które wymaga zróżnicowanych kompetencji. Nie każda organizacja szkoleniowa ma dostęp do pełnej gamy specjalistycznych umiejętności i zasobów niezbędnych do oferowania nowoczesnych usług edukacyjnych. W tym kontekście strategiczne partnerstwa stają się kluczowym elementem optymalizacji modelu biznesowego.

Działanie:

Dobór odpowiednich partnerów do współpracy jest fundamentalnym elementem realizacji efektywnego modelu biznesowego w edukacji zdalnej i cyfrowej. Partnerzy mogą oferować różne usługi, takie jak dostarczanie platform e-learningowych (LMS), produkcja materiałów wideo, generowanie treści cyfrowych oraz inne usługi specjalistyczne, takie jak grafika. Warto zwrócić uwagę na model SaaS (Software as a Service), który zwykle jest finansowo korzystny, ponieważ koszty rozkładają się na wielu klientów.

Wybór partnera powinien być przemyślany i opłacalny biznesowo. Na przykład można zastosować oprogramowanie open source na własnym serwerze, ale koszty wdrożenia i utrzymania, w tym pomocy technicznej, są często znaczące. Optymalnym rozwiązaniem może być współpraca z partnerem specjalizującym się w usługach informatycznych, dla którego te aspekty są codziennością.

Wskazówki praktyczne:

 1. Analiza kompetencji: przeprowadź dogłębną analizę brakujących elementów w swojej ofercie i zastanów się, które z nich można zrealizować efektywniej przez zewnętrznych partnerów.
 2. Weryfikacja referencji: zawsze przed podjęciem współpracy sprawdź referencje i dokonaj oceny technicznej oraz finansowej potencjalnych partnerów.
 3. Rozważenie modelu SaaS: jeżeli twoja organizacja nie ma głębokich kompetencji w zarządzaniu technologią informacyjną, model SaaS może być szczególnie korzystny.
 4. Aspekty prawne i regulacje: zawierając umowy z partnerami, zwróć uwagę na warunki, w tym kwestie własności intelektualnej i zobowiązań finansowych.
 5. Elastyczność w partnerstwie: upewnij się, że umowy z partnerami pozwalają na pewien stopień elastyczności, co pozwoli na szybkie dostosowanie się do zmian na rynku czy w technologii.

Podsumowując:

Strategiczne partnerstwa mogą znacząco wpłynąć na skuteczność i rentowność modelu biznesowego organizacji, a ich odpowiedni dobór i zarządzanie są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na dynamicznie zmieniającym się rynku edukacji cyfrowej.

Świadomie buduj organizację i inwestuj w jej wartość

Kontekst:

W dynamicznie zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej rosnący nacisk na cyfryzację i skalowalność usług stwarza wyjątkowe wyzwania i możliwości. Nieodłącznym elementem tej transformacji jest świadoma inwestycja w wartość organizacji. Praktyka ta wymaga nie tylko zrozumienia aktualnych zasobów, ale także identyfikowania i wykorzystywania możliwości do budowania trwałego kapitału intelektualnego oraz technologicznego.

Działanie:

Inwestowanie w wartość organizacji jest wielowymiarowym procesem, który w kontekście edukacji zdalnej i technologii staje się jeszcze bardziej skomplikowany. Pierwszym istotnym elementem jest tworzenie wysokiej jakości treści cyfrowych, które mogą być używane w różnych projektach z minimalnymi nakładami na ich adaptację. Zrównoważone inwestycje w treści edukacyjne, zwłaszcza te cyfrowe, stanowią nie tylko wartość bieżącą, ale również kapitał, który może być wykorzystywany w przyszłych projektach. Osiąga się to poprzez zastosowanie zasad re-użycia (re-usability), tworząc biblioteki treści, które z czasem rosną i stają się kluczowym atutem organizacji.

Z drugiej strony równie krytycznym elementem jest inwestowanie w kapitał ludzki. Know-how zgromadzone w umysłach pracowników to niezastąpiony zasób. Świadoma inwestycja w rozwój kompetencji i szkolenie personelu nie tylko zwiększa wartość firmy, ale także stanowi mechanizm zabezpieczający w przypadku fluktuacji kadrowych. Stąd też znaczenie ma budowanie wewnętrznej bazy wiedzy, w której dokumentowane są metodyki, procesy i doświadczenia.

Równocześnie wartość organizacji jest również uwarunkowana jej zasięgiem i wpływem w przestrzeni cyfrowej. Współczesne formy marketingu, w tym marketing treści i obecność w mediach społecznościowych, są nie tylko narzędziami promocji, ale także mechanizmami budowania wartości firmy. To, jak firma jest postrzegana w sieci, ma bezpośredni wpływ na jej zdolność do przyciągania nowych klientów i utrzymania tych obecnych.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem jest zarządzanie kosztami i optymalizacja procesów. Skrupulatne analizy kosztów, zarówno w kontekście usług zewnętrznych, jak i potencjalnych inwestycji wewnętrznych są niezbędne dla utrzymania zdrowej struktury finansowej i skierowania środków w najbardziej efektywne obszary.

Wskazówki praktyczne:

 1. Zasoby treści: zaprojektuj treści edukacyjne w sposób, który umożliwia ich wielokrotne wykorzystanie. Na przykład utworzenie modularnych bibliotek treści zwiększa ich re-użycie w różnych projektach i kontekstach.
 2. Kultura innowacji i uczenia się: inwestuj w szkolenia i rozwój kompetencji wewnętrznych z zachowaniem specjalistycznej bazy wiedzy. Na przykład dokumentacja typowych problemów i ich rozwiązań zapewni ciągłość i efektywność w zarządzaniu wiedzą.
 3. Zasięg i wpływ: wykorzystaj potencjał mediów społecznościowych i innych platform do zwiększenia zasięgu organizacji. To nie tylko zwiększa rozpoznawalność marki, ale też może wpłynąć na przyciąganie nowych klientów.
 4. Optymalizacja kosztów: wykonaj analizy kosztowe związane z wytwarzaniem treści czy usług. Na przykład porównanie kosztów zewnętrznego wynajmu studia wideo z ceną utrzymania własnego studia może dostarczyć wgląd w optymalne strategie inwestycyjne.

Podsumowując:

Budowanie wartości w organizacji edukacyjnej w dobie cyfryzacji wymaga strategicznego i świadomego podejścia do inwestowania w różne formy kapitału intelektualnego, ludzkiego i materialnego. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez zintegrowane działania, które uwzględniają zarówno aktualne potrzeby organizacji, jak i jej długoterminowe cele.

Skip to content