Plecy

Ewaluacja usługi i jej doskonalenie

HomePerspektywa metodycznaEwaluacja usługi i jej doskonalenie

Standard dotyczy tego, jak organizacja ewaluuje przebieg procesu i wyciąga wnioski doskonalące usługę i sposób jej realizacji.

Ewaluacja procesu rozwojowego to szeroki temat. Ewaluacja pozwala nam ocenić, w jakim stopniu udało się osiągnąć cele, co się udało, a co nie, jaki odbiór ma nasza usługa wśród uczestników szkolenia, w jaki sposób się zmieniła ich praca i wiele innych rzeczy.

Kluczowym etapem w ewaluacji jest zbieranie danych. I w tym przypadku technologie informatyczne przynoszą nam wiele możliwości. Dane jest łatwiej zbierać i przetwarzać niż wiele lat temu. To pozwala na ich efektywne wykorzystanie.

Jednocześnie wiele czynności, jakie wykonują uczestnicy, pozostawia elektroniczny ślad, do którego mamy częściowy dostęp. Można sprawdzić, kto się zalogował do platformy, które zasoby edukacyjne i kiedy przeglądał itp. Możemy również tak projektować szkolenia, by w istotnych momentach umieścić aktywności, które przyniosą nam ważne informacje – na przykład, ile osób (i kto konkretnie) na danym etapie szkolenia zrozumiał wybrane zagadnienie.

Ewaluacja kojarzy się często ze zbieraniem opinii od uczestników. W tym zakresie też mamy wiele możliwości, bo poza klasyczną ankietą można umieścić w szkoleniu wiele mechanizmów zbierania informacji zwrotnej od uczestników – na przykład prostą ocenę 5-gwiazdkową przy każdym zasobie lub przycisk „wyraź opinię”, dostępny przy każdym materiale edukacyjnym.

Warto pamiętać, że ewaluacja ma również wymiar związany czysto z samym procesem uczenia się, to znaczy w odpowiednich momentach chcemy wiedzieć lub chcemy, żeby uczestnik wiedział, czy może pójść dalej. Taka ewaluacja powinna być starannie przygotowana, żeby odzwierciedlała to, co wymaga ewaluacji w procesie rozwojowym. Częstym błędem jest na przykład stosowanie quizów, które odpytują z zapamiętania wywodu trenera, zamiast bardziej przemyślanych form lub quizów problemowych, czyli pytających, jak uczestnik szkolenia zachowałby się w określonej sytuacji.

Dobra ewaluacja może też być świetnym narzędziem doskonalenia naszego produktu. Jeśli widzimy, że pewne jego elementy sprawiają trudność uczestnikom szkoleń, to mamy jasny sygnał, co należy poprawić.

Zbieraj dane ewaluacyjne w sposób przemyślany i uporządkowany pod kątem celów ewaluacji

Kontekst

Ewaluacja jest integralnym elementem każdego procesu szkoleniowego, a jej skuteczność zależy od jakości i charakteru zbieranych danych. Kluczowe jest więc nie tylko samo zbieranie danych, ale ich zrównoważone i przemyślane gromadzenie zorientowane na konkretne cele ewaluacji. Wytyczna ta koncentruje się na kierunkach i metodach zbierania danych, które mogą najskuteczniej służyć ocenie różnych aspektów projektu szkoleniowego.

Działanie

Zbieranie danych ewaluacyjnych nie jest procesem jednorodnym; różne cele i konteksty wymagają różnorodnych typów danych i metod ich zbierania. Na przykład, jeżeli celem jest ewaluacja efektywności metody nauczania, wyniki quizów i testów mogą być niezastąpione. Natomiast jeżeli zależy nam na zrozumieniu dynamiki grupowej, dane z monitorowania interakcji między uczestnikami mogą dostarczyć cennych informacji.

Nie można też zapominać o znaczeniu danych jakościowych, zwłaszcza w kontekście narzędzi i technologii wykorzystywanych w trakcie szkolenia. Opinie uczestników, zebrane za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych, mogą dostarczyć informacji trudnych do uchwycenia w bardziej strukturyzowanych formach danych.

Co więcej, ewaluacja nie jest jedynie mechanizmem kontroli, ale również narzędziem do doskonalenia i optymalizacji. Dlatego zbieranie danych ewaluacyjnych nie może być rozpatrywane jako zadanie izolowane, lecz jako integralna część cyklu projektowania, realizacji i doskonalenia szkolenia. Zbieranie danych powinno być więc procesem ciągłym, adaptowanym do zmieniających się warunków i potrzeb.

Wskazówki praktyczne

 1. Określenie celów: zdefiniuj cele ewaluacyjne i dostosuj do nich rodzaj zbieranych danych. Jeżeli chodzi o efektywność nauczania, mogą to być wyniki testów; jeżeli o jakość narzędzi – opinie uczestników.
 2. Adaptacja: sprawdź, które metody i metodologie ewaluacji i monitoringu stosowane przez Ciebie mogą sprawdzić się w środowisku online. Nie ma sensu wymyślać wszystkiego na nowo.
 3. Podejście multikanałowe: wykorzystaj różnorodne kanały zbierania danych – ankiety, obserwacje, analizy zachowań w platformach e-learningowych itd. Ma to sens szczególnie tam, gdzie ewaluacja jest jednym ze wskaźników.
 4. Formalności: Ustal regularne terminy analizy zebranych danych i ich interpretacji, a następnie dokonaj potrzebnych korekt w programie szkoleniowym.

Podsumowanie

Zbieranie danych ewaluacyjnych w sposób przemyślany i uporządkowany jest fundamentalne dla skuteczności każdego projektu szkoleniowego. Dostosowanie typów i metod zbierania danych do konkretnych celów ewaluacyjnych umożliwi nie tylko dokładną ocenę efektów szkolenia, ale także dalszą jego optymalizację. Aby jednak dane te były naprawdę wartościowe, kluczowe jest także ich ciągła analiza i interpretacja, co powinno być integralną częścią całego cyklu życia projektu szkoleniowego.

Udostępniaj odbiorcom usługi różne formy przekazywania uwag i opinii dotyczących procesu, treści i narzędzi

Kontekst

Obecnie uczestnicy szkoleń mają różne preferencje i oczekiwania, więc i mechanizmy zbierania opinii oraz uwag stają się ważnym elementem w procesie projektowania i ewaluacji programów edukacyjnych. Niniejsza wytyczna podkreśla znaczenie zróżnicowanego podejścia do mechanizmów gromadzenia opinii, aby umożliwić odbiorcom w pełni zindywidualizowaną formę komunikacji z organizatorem.

Działanie

Zakres i złożoność dostępnych platform szkoleniowych, jak również różnorodność narzędzi edukacyjnych, sprawiają, że jednolite metody zbierania opinii są niewystarczające. Istotne jest więc dostosowanie środków do charakteru i celu danego szkolenia, jak również do profilu uczestników. Możliwości są różne – od mechanizmów liczenia polubień i ocen w skali gwiazdkowej po bardziej złożone platformy dyskusyjne czy anonimowe ankiety.

Udostępnienie różnych kanałów komunikacji ma swoje zalety, ale również stawia wyzwania. O ile zróżnicowanie form przekazywania opinii zwiększa prawdopodobieństwo aktywnej interakcji, o tyle może to komplikować proces analizy i interpretacji zgromadzonych danych. Dlatego właściciele i decydenci w firmach szkoleniowych muszą być przygotowani na złożony proces zarządzania różnorodnymi źródłami informacji, który może wymagać interdyscyplinarnego podejścia, łączącego ekspertyzę z zakresu pedagogiki, analizy danych i technologii.

Wskazówki praktyczne

 1. Profilowanie uczestników: zbadaj profil i oczekiwania uczestników, aby zidentyfikować, które metody zbierania opinii będą najbardziej efektywne.
 2. Integracja narzędzi: połącz różne mechanizmy zbierania opinii bezpośrednio z platformą szkoleniową, aby ułatwić uczestnikom przekazywanie swoich uwag.
 3. Przemyśl multikanałowość: oceń ryzyko i korzyści wynikające z różnych form zbierania opinii. Nie wszystkie metody są równie efektywne w każdym kontekście, a ich wprowadzenie może wymagać dodatkowych zasobów.

Podsumowanie

Zróżnicowanie mechanizmów zbierania opinii i uwag jest narzędziem pozwalającym na głębszą i bardziej zróżnicowaną analizę. Umożliwienie odbiorcom różnorodnych form wyrażania swoich opinii staje się nie tylko odpowiedzią na ich potrzeby, ale również strategicznym elementem w procesie ewaluacji i doskonalenia programów szkoleniowych.

Rozwijaj swój produkt wykorzystując ewaluację

Kontekst

Ewaluacja nie jest jedynie mechanizmem mierzenia efektywności szkolenia czy zadowolenia uczestników, ale także istotnym narzędziem w kontekście ciągłego doskonalenia produktu edukacyjnego. W tym kontekście wytyczna skupia się na wykorzystaniu danych i wniosków z ewaluacji w celu rozwoju i modyfikacji produktów i usług edukacyjnych w organizacji.

Działanie

Odpowiednio zaprojektowane mechanizmy ewaluacyjne są więcej niż tylko narzędziem badawczym. Mogą one służyć jako podstawa do iteracyjnych zmian i doskonalenia produktu. Na przykład analiza statystyk oglądalności w repozytorium treści może nie tylko wskazać, które materiały są najbardziej użyteczne dla uczestników, ale również sugerować, które aspekty wymagają dodatkowego wyjaśnienia lub modyfikacji.

Nie mniej istotne jest także zrozumienie, że dane z ewaluacji mogą być różnorodne i pochodzić z wielu źródeł – od automatycznych analiz behawioralnych przez ankiety i oceny aż po bardziej subtelne informacje, takie jak obserwacje i rozmowy z uczestnikami. Każde z tych źródeł danych wnosi unikalny wkład w zrozumienie doświadczeń uczestników i efektywności produktu, a ich skumulowany wpływ może prowadzić do głębszych wniosków i bardziej trafnych decyzji.

Warto również podkreślić, że ewaluacja i jej wyniki nie są statyczne. Rynkowe i technologiczne zmiany mogą wpływać na potrzeby i oczekiwania uczestników, a co za tym idzie, na wyniki ewaluacji. Dlatego też proces ewaluacyjny powinien być traktowany jako dynamiczny i ciągły, a wnioski z niego płynące powinny być regularnie aktualizowane i rewidowane.

Wskazówki praktyczne

 1. System ewaluacyjny: wdrożenie zintegrowanego systemu ewaluacji, który umożliwia automatyczne zbieranie i analizę danych w czasie rzeczywistym. Na początek nie warto inwestować w zaawansowane narzędzia badawcze, ale sprawdzić możliwości, jakie daje dana platforma oraz powszechnie dostępne narzędzia analityczne.
 2. Analiza wyników: opracowanie procedury postewaluacyjnej, która zawiera kroki od identyfikacji problemów i luk w produkcie po zaplanowanie i implementację konkretnych działań.
 3. Kompetencje w zespole: warto, aby co najmniej jedna osoba w zespole miała kompetencje z zakresu badań i analizy danych. Pozwala to bardzo przyspieszyć proces, a także unikać błędów podczas samej ewaluacji.

Podsumowanie

Ewaluacja jest kluczowym elementem w procesie doskonalenia produktu edukacyjnego. Nie jest ona jedynie formą oceny, ale przede wszystkim narzędziem umożliwiającym dynamiczny rozwój i adaptację produktu do zmieniających się potrzeb i oczekiwań odbiorców. Poprzez zintegrowane i ciągłe podejście do ewaluacji organizacje szkoleniowe mają możliwość nie tylko reagowania na bieżące wyzwania, ale również proaktywnego kształtowania swojej oferty.

Wykorzystuj ewaluację pod kątem wspierania uczestnika szkolenia w procesie rozwoju

Kontekst

Ewaluacja w kontekście edukacyjnym nie powinna być jedynie narzędziem pomiarowym, ale przede wszystkim mechanizmem wspierającym rozwój uczestników szkoleń. Wytyczna ta zakłada, że oprócz mierzenia efektywności i poziomu wiedzy narzędzia ewaluacyjne powinny dostarczać wartościowych informacji zwrotnych, które sprzyjają efektywnemu uczeniu się i rozwojowi.

Działanie

Ewaluacyjne metody oparte na prostych quizach i ankietach często są wykorzystywane ze względu na szybkość i wygodę, jednak ich efektywność w kontekście długoterminowego rozwoju jest ograniczona. Takie narzędzia, choć łatwe w implementacji, mogą prowadzić do powierzchownego uczenia się i nie zawsze skutkują rozwinięciem umiejętności czy kompetencji kluczowych dla danego szkolenia.

Zamiast tego kluczowe znaczenie ma stosowanie narzędzi ewaluacyjnych, które rzeczywiście odzwierciedlają cele edukacyjne i umożliwiają uczestnikom refleksję nad własnym rozwojem. Na przykład pytania sytuacyjne i zadania praktyczne mogą dostarczyć głębszych i bardziej użytecznych informacji zwrotnych. One nie tylko oceniają, ale także kształtują sposób myślenia i działania uczestników.

Należy także podkreślić rolę spersonalizowanych informacji zwrotnych. Zamiast ogólnych komunikatów typu „Nie udało ci się, spróbuj jeszcze raz”, efektywna informacja zwrotna powinna wyjaśniać, dlaczego dana odpowiedź jest nieprawidłowa i jakie są konsekwencje jej wyboru. W idealnej sytuacji informacje te powinny być tak skonstruowane, aby pomagały uczestnikowi zrozumieć nie tylko, co zrobił źle, ale również to, jakie są mechanizmy i reguły stojące za daną sytuacją.

Wskazówki praktyczne

 1. Dostosuj formy do realiów: przygotuj różnorodne formy ewaluacji, które odzwierciedlają realia i potrzeby konkretnej grupy szkoleniowej. Może to być kombinacja pytań sytuacyjnych, zadań praktycznych i testów.
 2. Zredaguj komunikaty zwrotne: upewnij się, że informacje zwrotne są spersonalizowane i dostarczają wartościowego kontekstu dla dalszego rozwoju uczestnika.
 3. Sformułuj właściwe pytania: unikaj pytania o informacje, które nie są bezpośrednio związane z celami szkolenia. Pytania ewaluacyjne powinny skupiać się na tym, co jest naprawdę istotne w kontekście danego programu edukacyjnego.

Podsumowanie

Ewaluacja w kontekście szkoleniowym powinna iść dalej niż proste pomiary i testy, stanowiąc wsparcie dla długoterminowego rozwoju uczestników. Osiągnięcie tego celu wymaga zastosowania różnorodnych i spersonalizowanych form ewaluacji, które są w pełni zintegrowane z celami i treścią programu edukacyjnego. Dzięki takiemu podejściu ewaluacja staje się nie tylko narzędziem pomiarowym, ale prawdziwym katalizatorem rozwoju i uczenia się.

Skip to content